Boli de inimă: aritmii și infarct miocardic

Boli de inimă
Seria: „Sănătate și armo­nie” – pro­gra­m spe­cia­li­zat cu pro­fil medi­cal, nutri­țio­nal și de pro­mo­vare a sănă­tă­ţii prin miş­care des­fă­șu­rat la Campus Porumbacu între 4–10 mar­tie 2014.
Prezintă: dr. Ștefan Busnatu

Sinopsis:

Boli de inimă: aritmii și infarct miocardic

Boli de inimă: aritmii și infarct miocardic

Aritmiile

Orice schim­ba­re de la frec­ven­ța nor­ma­lă a impul­su­ri­lor elec­tri­ce trans­mi­se prin inimă.

Tipuri:

 • Bătăi pre­ma­tu­re (Extrasistole)
 • Fibrilația atri­a­lă
 • Bradicardia/Tahicardie
 • Fibrilația ven­tri­cu­la­ră
 • Tulburări de conducere

Simptome:

Pot pro­du­ce o gamă lar­gă de simp­to­me de la bătăi abia per­cep­ti­bi­le până la colaps:

 • O băta­ie pre­ma­tu­ră ESV
 • Salve de bătăi premature

Când dura­ta este mai mare:

 • slă­bi­ciu­ne
 • ame­țe­a­lă
 • leșin, sin­co­pă
 • lip­să de aer
 • dure­re în piept

Monitorizarea pul­su­lui e esențială.

Riscul de a suferi o aritmie:

 • Modificări de ritm sunt nor­ma­le în acti­vi­ta­te fizi­că, stres, emo­ții și somn.
 • Cel mai impor­tant fac­tor care poa­te pro­vo­ca o tul­bu­ra­re de ritm o repre­zin­tă infarc­tul miocardic.
 • Mulți agenți chi­mici pot pro­vo­ca une­ori arit­mii. Minerale pre­cum pota­siu, mag­ne­ziu și cal­ciu pot pro­du­ce aritmii.
 • Substanțe ce pro­voa­că depen­den­ța pre­cum alco­o­lul, dro­gu­ri­le recreațio­na­le și chiar fuma­tul pot pro­vo­ca arit­mii. Unele medi­ca­men­te­le uti­li­za­te în tra­ta­men­tul lor pot pro­vo­ca tul­bu­rări de ritm.

Țintele tra­ta­men­tu­lui

 • Prevenția for­mă­rii trom­bi­lor pen­tru a redu­ce ris­cul de AVC
 • Controlul frec­ven­ței car­d­ia­ce în limi­te­le normale
 • Conversia la rit­mul elec­tric sinu­sal, dacă este posi­bil și indicat
 • Tratamentul afec­țiu­nii care pro­du­ce aritmia
 • Reducerea altor fac­tori de risc de Boală Cardiacă sau AVC

Infarctul Miocardic

Ce este infarc­tul miocardic?

Înțelegeți-vă ris­cul de infarct miocardic

Diagnosticul

Prevenție și tratament