Categoria: Lecții biblice

„Pelerinajului prin pustie” — Școala de Sabat

      „Istoria vie­ții din pus­tie a popo­ru­lui Israel a fost con­sem­na­tă pen­tru a fi de folos Israelului lui Dumnezeu de la sfâr­și­tul tim­pu­lui.” – Patriarhi și pro­feți p. 293. cap. 26 – De la Marea…

Trăind în Ziua Ispășirii — LECŢIILE ŞCOLII DE SABAT

Trăim în ziua anti­ti­pi­că a ispă­și­rii. Ce înseam­nă aceas­ta? Este un sim­plu deta­liu sau are acum acest lucru într-ade­­văr sco­pul de a avea impact asu­pra vie­ții zil­ni­ce, asu­pra pla­nu­ri­lor de vii­tor și chiar asu­pra tipa­re­lor de…

Educând Ultima Generație

Subiectul edu­ca­ți­ei creș­ti­ne a fost exa­mi­nat de cel puțin șase ori în ulti­mii 100 de ani de publi­ca­re a Lecțiilor Biblice pen­tru Sabat. Studenții și instruc­to­rii pot fi inte­re­sați de arhi­ve­le de publi­ca­ții onli­ne de unde…