Lecții biblice

Trăind în Ziua Ispășirii — LECŢIILE ŞCOLII DE SABAT

Trăim în ziua anti­ti­pi­că a ispă­și­rii. Ce înseam­nă aceas­ta? Este un sim­plu deta­liu sau are acum acest lucru într-ade­­văr sco­pul de a avea impact asu­pra vie­ții zil­ni­ce, asu­pra pla­nu­ri­lor de vii­tor și chiar asu­pra tipa­re­lor de…

Educând Ultima Generație

Subiectul edu­ca­ți­ei creș­ti­ne a fost exa­mi­nat de cel puțin șase ori în ulti­mii 100 de ani de publi­ca­re a Lecțiilor Biblice pen­tru Sabat. Studenții și instruc­to­rii pot fi inte­re­sați de arhi­ve­le de publi­ca­ții onli­ne de unde…

LECŢIILE ŞCOLII DE SABAT — Eliberare

     Dumnezeu doreș­te să fim eli­be­rați astăzi din păcat și apoi să‑i aju­tăm pe alții să găseas­că și ei eli­be­ra­rea. Studiind lec­ți­i­le din acest tri­mes­tru vom înțe­le­ge, din modul în care a pro­ce­dat Isus…