Cluj-Napoca — Ultimul tren

Ultimul tren Cluj-Napoca

În peri­oa­da 14–28 apri­lie 2013 în ora­şul Cluj-Napoca, la sedi­ul Bibliotecii Centrale Universitare „Lucian Blaga”, s‑a desfă­şu­rat o serie de con­fe­rinţe des­pre sănă­ta­te şi orien­ta­re spi­ri­tu­a­lă sub egi­da: ULTIMUL TREN.

„Tot ceea ce este nece­sar pen­tru pro­gre­sul rău­lui este ca oame­nii buni să nu facă nimic.” Edmond Burke

Medicul Emil Barbu şi pas­to­rul Liviu Tudoroiu au susţi­nut, având ală­tu­ri și pe pas­to­rul Radu Ioniţă, pas­to­rul Iosif Siko, fra­ţii din Cluj şi din împre­ju­ri­mi, care i‑au aju­tat cu toa­te cele nece­sa­re, urmă­toa­re­le teme:

Au par­ti­ci­pat în medie 30–40 per­soa­ne la fie­ca­re sea­ră de con­fe­rinţe. Au urmat câte­va pre­zen­tări prac­ti­ce a unui mod de via­ţă sănă­tos, inclu­siv a unei expo­zi­ţii de hra­nă vegetariană.

Din data de 21 mai apro­xi­ma­tiv 20 de per­soa­ne con­ti­nuă cu semi­na­rii de bucă­tă­rie vege­ta­ri­a­nă şi orien­ta­re spi­ri­tu­a­lă, ghi­da­ţi de medi­cul Emil Barbu şi stu­denţii medi­ci­ni­şti din Cluj Napoca, având ală­tu­ri pe bucă­tă­rea­sa Neli Costea şi aju­toa­re­le dum­nea­ei – de ase­me­nea spe­cia­lis­te în bucă­tă­rie vegetariană.

Le dorim mult suc­ces orga­ni­za­to­ri­lor şi par­ti­ci­panţi­lor de ase­me­nea, pen­tru a con­lu­cra cu Domnul Isus în ghi­da­rea către Edenul ceresc!

Mureşan Septimiu

[fli­c­kr­ba­d­ge set=„72157641454840675“]