Zece secunde pentru a decide — Ultimul tren

Tema 2: Zece secun­de pen­tru a deci­de
Seria: Ultimul tren — Conferințe de sănă­ta­te și orien­ta­re spi­ri­tu­a­lă sus­ți­nu­te la Cluj-Napoca între 14–28 apri­lie 2013.
Prezintă: Liviu Tudoroiu

Zece secun­de pen­tru a deci­de — Ultimul tren — Video

Sinopsis:

Zece secunde pentru a decide

Zece secunde pentru a decide - Ultimul tren

Creierul nos­tru acce­sea­ză infor­ma­ții și deci­de simul­tan bazat pe rea­li­tă­ți­le ins­tinc­tu­a­le în maxi­mum zece secun­de.

Cât de impor­tan­tă este cli­pa?

Realitatea TV

 • dacă des­chizi TV-ul și pri­vești ima­gi­nea timp de zece secun­de cre­ie­rul va înce­pe să se conec­te­ze: Undele (Beta)
 • voin­ța urmea­ză ins­tinc­tu­al infor­ma­ția, care va mode­la o bună par­te din carac­ter
 • carac­te­rul va fi res­pon­sa­bil de for­ma­rea unei con­si­de­ra­bi­le păr­ți din ima­gi­nea gene­ra­lă a indi­vi­du­lui


Frigiderul din sto­mac

 • cei care au birou aca­să
 • cei care dezvol­tă obi­ce­iul de a des­chi­de fri­gi­de­rul mai des vor avea nevo­ie de zece secun­de de orien­ta­re
 • voin­ța ins­tinc­tu­al va acce­sa legea empi­ri­că a miro­su­lui până ce con­ști­in­ța va zice: ”DA”
 • per­so­na­li­ta­tea ‘indi­vi­du­lui va cres­te în gre­u­ta­te’ și va gene­ra carac­te­rul ufo­bic al omu­lui veș­nic flămând

“Telefomania”

 • cei care obiș­nu­iesc să vor­beas­că mult la tele­fon
 • avem zece secun­de la dis­po­zi­ție pen­tru a deve­ni par­te a bâr­fei inte­lec­tu­a­le fără ca să fim nea­pă­rat auto­rii aces­te­ia
 • acest tip de carac­ter va con­du­ce la pro­du­ce­rea unei viziuni cri­ti­ce cu ten­din­țe dis­truc­ti­ve
 • carac­te­rul pro­fi­lat va fi lip­sit de iubi­re și sim­pa­tie uma­nă
 • va gene­ra explo­zii soci­a­le cu efect întâr­zi­at

Oglindă, oglin­joa­ră, cine este cea mai fru­moa­să din țară?

 • cei care se uită în oglin­dă
 • avem zece secun­de să pier­dem dimen­siu­nea tim­pu­lui
 • închi­na­rea la pro­pri­ul zâm­bet va gene­ra voin­ța omu­lui con­vins de fru­mu­se­țea abso­lu­tă
 • noțiu­nea de Dumnezeu va fi trep­tat eclip­sa­tă de dorin­ța de afir­ma­re
 • carac­te­rul gene­rat de atuul mân­dri­ei va crea lup­ta pen­tru supre­ma­ție

“Nu te uita la vin că alu­ne­că ușor dar la urmă muș­că ca un șar­pe”

 • uitân­du-ne la pomul oprit vom repe­ta expe­rien­ța Evei
 • vom hrăni min­tea cu ilu­zii
 • vom deve­ni ires­pon­sa­bili
 • vom da întot­dea­u­na vina pe Dumnezeu
 • dacă se întâm­plă să nu cre­dem în Dumnezeu atunci dăm vina pe alții
 • vom face par­te din pro­ble­mă și nu din solu­ție

“Uitați-vă țin­tă la Căpetenia Desăvâșirii voas­tre care este Hristos Isus”

 • în zece secun­de Matei s‑a con­vins să‑L urmeze
 • în zece secun­de Pilat s‑a con­vins că Isus este nevi­no­vat
 • în zece secun­de Sutașul a fost con­vins: “Cu ade­vă­rat aces­ta este…
 • în zece secun­de Petru s‑a con­vins de urâ­ciu­nea încre­de­rii în sine
 • în zece secun­de tâlha­rul de pe cru­ce a decla­rat: “Adu-ți amin­te de mine Doamne…”
 • în zece secun­de am spus: “Da” lui Dumnezeu
 • în zece secun­de vei hotă­rî și tu even­tu­al…