Soarele de pe fața ta! — Ultimul tren

Tema 7: Soarele de pe fața ta!
Seria: Ultimul tren — Conferințe de sănă­ta­te și orien­ta­re spi­ri­tu­a­lă sus­ți­nu­te la Cluj-Napoca între 14–28 apri­lie 2013.
Prezintă: Emil Barbu

Soarele de pe fața ta! — Ultimul tren — Video

Sinopsis:

Soarele de pe fața ta!

Soarele pe fața ta - Ultimul tren

Geneza 1:2–5, 14–19

Radiațiile

Produc două feluri de efec­te asu­pra mate­ri­ei străbătute:

 1. Excitarea ato­mi­lor
 2. Ionizarea ato­mi­lor

Clasificarea radi­a­ți­i­lor

 1. După lun­gi­mea de undă
 2. După ener­gie
 3. După frec­ven­ță

După lun­gi­mea de undă

 • Unde hert­zie­ne alfa → 1 μm
 • Radiații infra­ro­șii = RIR 1μm→760 nm
 • Radiații lumi­noa­se 760→400 nm
 • Radiații ultra­vi­o­le­te = UV 400→10 nm
 • Radiații ioni­zan­te 10 nm→<1pm

Efectul radi­a­ți­i­lor

Radiațiile nei­o­ni­zan­te

 • RIR – caloric
 • R. lumi­noa­se – luminos
 • RUV – fotochimic

Radiațiile ioni­zan­te

 • ioni­zant
 • În medi­ul de via­ță al omu­lui, din­tre RUV ajung doar radi­a­ți­i­le între 400 și 200 nm
 • Lungimile mai < de 200 nm sunt opri­te în stra­tul de ozon
 • Ozonul are efect bene­fic, întru­cât lun­gi­mi­le de undă mai < au ener­gia cea mai mare
 • Sursa natu­ra­lă de UV = soarele
 • Lungimile de undă mici pro­duc leziuni celulare

Spectrul UV

 • RUV – A ○ Efect pre­do­mi­nant pigmentogen
 • RUV – B ○ Efect pre­do­mi­nant eritematogen
 • RUV – C ○ Efect pre­do­mi­nant bactericid

Efectul bac­te­ri­cid

Este func­ția impor­tan­tă de auto­pu­ri­fi­ca­re a:

 • Apei
 • Aerului
 • Solului

Sticla opreș­te ½ din efi­cien­ța pro­ce­su­lui bactericid

Efectele RUV asu­pra sănătății

 • Stimulează meta­bo­lis­mul
 • Stimulează fos­fo­ri­la­rea oxidativă
 • Facilitează schim­bu­ri­le gazoa­se de la nive­lul plămânilor
 • Scade coles­te­ro­lul din sânge
 • Efectul asu­pra meta­bo­lis­mu­lui fos­fo-cal­cic este cel mai important

RUV vin în con­tact cu pielea

 • dihi­dro­co­les­te­rol (Provitamina D) → cole­cal­ci­fe­rol (Vitamina D3)
 • reglea­ză absorb­ția cal­ci­u­lui și a fos­fo­ru­lui la nivel intes­ti­nal și aju­tă la fixa­rea lor în oase

Efecte asu­pra pielii

 • L.u. mai < ajung la nivel hipodermic
 • L.u. mai > se opresc în stra­tul superficial
 • Efect pre­co­ce: eri­te­mul acti­nic iar apoi for­ma­rea pig­men­tu­lui mela­nic din promelanină
 • Datorită expu­ne­rii înde­lun­ga­te la soa­re → alastaza
 • Efect can­ce­ri­gen prin apa­ri­ția epi­te­li­o­mu­lui bazo și spi­no-celu­lar (e un fac­tor eti­o­lo­gic: vâr­sta, H‑colesterolemia, boli­le de pie­le, cica­trici che­lo­ide, etc.)
 • Sau apa­ri­ția mela­no­mu­lui malign – RUV e eti­o­lo­gic, dar i se ală­tu­ră și alți fac­tori: leziuni pre­can­ce­roa­se, fac­tori gene­tici, leziuni meca­ni­ce cuta­na­te, leziuni chi­mi­ce, traumatisme.

Atenție la expu­ne­rea la soare!

NU se reco­man­dă sola­rul cu UV

Efecte asu­pra ochilor

 • Fotooftalmia
 • Hiperplazie benig­nă a con­junc­ti­vei bul­ba­re = pterigyon
 • Carcinomul epi­der­mo­id al con­junc­ti­vei bulbare
 • Conjunctivita
 • Fotocheratita = afec­ta­re a corneei

Profilaxia

 • Evitarea expu­ne­rii exce­si­ve a pie­lii la radi­a­ți­i­le sola­re, mai ales între ore­le cu înso­ri­re maxi­mă (11–16)
 • Folosirea pro­du­se­lor de pro­tec­ție în cur­sul cure­lor helio-marine
 • Purtarea oche­la­ri­lor de soa­re, vara, sau iar­na (la schi)

Radiații lumi­noa­se

 • Lumina alba a zilei = rezul­ta­tul a 7 culori com­bi­na­te: ROGVAIV

Efectele radi­a­ți­i­lor lumi­noa­se asu­pra sănătății

 • Lumina insu­fi­cien­tă → supra­so­li­ci­ta­rea meca­nis­me­lor de aco­mo­da­re și deci la: cefa­lee, ustu­ri­me a ochiu­lui, și creș­te­rea secre­ți­ei lacrimale
 • Dacă se men­țin aces­te con­di­ții de ilu­mi­nat → sur­me­naj plus scă­de­rea capa­ci­ta­ții de lucru… e fac­tor favo­ri­zant pen­tru apa­ri­ția mio­pi­ei la copii

Iluminarea exce­si­vă

 • Duce la supra­so­li­ci­ta­rea meca­nis­me­lor de adaptare
 • Strălucirea prea tare → foto­trau­ma­tism → sco­toa­me → în cazuri gra­ve orbi­re temporară
 • În con­di­ții de expu­ne­re cro­ni­că → rini­ta acu­tă (edem reti­nian și reți­ne­rea de pig­menți retinieni)

Când se prelungește →

 • Retinita acu­tă → orbi­re ireversibilă

Efecte asu­pra pielii

 • Fotodermite (→ dato­ri­tă reac­ți­ei raze­lor sola­re cu sub­stan­țe endo- sau exo-gene)
 • Reacția fototo­xi­că → leziuni cutanate
 • Reacția fotoa­ler­gi­că

Efecte asu­pra sis­te­mu­lui nervos

 • Culorile des­chi­se – efect liniștitor
 • Culorile aprin­se – efect excitant
 • Culorile reci – efect deprimant
 • Culorile cal­de – efect stimulator

RIR – efec­te asu­pra sănătății

 • Hiperemie mai > de 1,5
 • Vasodilatație mai < de 1,5 = modi­fi­cări la nive­lul ter­mi­na­ți­i­lor ner­voa­se periferice
 • Arsuri de pol ocu­lar anterior
 • La expu­ne­re cro­ni­că → cata­rac­ta etiologică
 • La nive­lul menin­ge­lui → vaso­di­la­ta­ție → Insolație (cefa­lee, transpi­ra­ție, văr­să­turi, hipo­ten­siu­ne arte­ria­lă, puls filiform)
 • LCR cu nume­roa­se monocite

Profilaxia

 • Evitarea expu­ne­rii la soa­re în mij­lo­cul zilei și pur­ta­rea de mate­ri­a­le des­chi­se pe cap