Ferestre deschise spre cer — Ultimul tren

Tema 11: Ferestre des­chi­se spre cer
Seria: Ultimul tren — Conferințe de sănă­ta­te și orien­ta­re spi­ri­tu­a­lă sus­ți­nu­te la Cluj-Napoca între 14–28 apri­lie 2013.
Prezintă: Emil Barbu

Ferestre des­chi­se spre cer — Ultimul tren — Video

Sinopsis:

Ferestre deschise spre cer

Ferestre deschise spre cer - Ultimul tren

Ce este aerul?

 • Julius Gilbert White — Abundant Health, 324: ”Aerul este întâia nece­si­ta­te a vie­ții. Se poa­te trăi mai mul­te zile fără hra­nă și câte­va zile fără apă dar numai câte­va momen­te fără aer.”
 • E.G. White — Healthful Living,71: ”Aerul este bine­cu­vân­ta­rea gra­tu­i­tă a ceru­lui desem­na­tă să elec­tri­ze­ze între­gul corp.”
 • Aerul este un ames­tec de mai mul­te gaze din care majo­ri­ta­tea este azot (4/5) și oxi­gen (1/5) + alte gaze în can­ti­tăți foar­te mici.
 • Într‑o atmosfe­ră cu oxi­gen pur via­ța noas­tră ar fi foar­te scurtă.
 • Existența tutu­ror orga­nis­me­lor vii este depen­den­tă de aer (plan­te­le*).

Structura apa­ra­tu­lui respirator

 • Arborele bronșic: tra­hee, bronhii prin­ci­pa­le, loba­re, seg­men­ta­re, inter­lo­bu­la­re, bronhii ter­mi­na­le, bronhii res­pi­ra­to­rii, cana­le alve­o­la­re, saci alve­o­lari, alve­o­le pulmonare.
 • Plămâni: lobi, seg­men­te, lobuli și acini pulmonari.
 • Unitatea struc­tu­ra­lă și func­țio­na­lă de bază a plămâ­nu­lui este alve­o­la pul­mo­na­ră; aici se pro­du­ce schim­bul de gaze respiratorii.

Fiziologie

 • Aerul nu intră for­țat în plămâni. El intră în mod firesc când dia­frag­mul și cutia tora­ci­că se extind.
 • Aerul este expi­rat când dia­frag­mul și cutia tora­ci­că revin la sta­rea inițială.
 • Respirația corec­tă este ace­ea care folo­seș­te dia­frag­mul și toa­tă cutia tora­ci­că în fie­ca­re inspi­ra­ție (res­pi­ra­ție abdominală).
 • Întreaga cale res­pi­ra­to­rie este căp­tuși­tă cu o mem­bra­nă mucoa­să, cu minu­s­cu­le for­ma­țiuni = cili. Au rol de a pro­te­ja plămâ­nii de pătrun­de­rea pra­fu­lui și a par­ti­cu­le­lor străine.
 • Mucoasa are și rolul de a umezi aerul inspi­rat sau de a‑l răci, după caz.
 • Alveolele — struc­turi foar­te fine ce rea­li­zea­ză pro­priu-zis schim­bul de gaze respiratorii.
 • Cei 2 plămâni con­țin apro­xi­ma­tiv 300 de mili­oa­ne de alve­o­le (de 40 de ori supra­fa­ța pie­lii; 70 m²).
 • Membrana care deli­mi­tea­ză alve­o­le­le tre­bu­ie să fie extrem de fină pen­tru a per­mi­te schim­bul de oxi­gen și bio­xid de car­bon (gro­si­mea unui balo­naș de săpun).

Poluanții din aer

 • Sulfitul de hidro­gen și amo­nia­cul: rezul­ta­te din des­com­pu­ne­rea res­tu­ri­lor și deșe­u­ri­lor animale. 
  • Surse: sta­u­le, graj­duri, cote­țe de pui.
  • Sulfitul de hidro­gen miroa­se la fel ca și ouă­le stricate.
 • Germenii boli­lor și spo­rii: se dezvol­tă ori­un­de are loc pro­ce­sul de putre­zi­re a res­tu­ri­lor vege­ta­le și ani­ma­le și se răs­pân­desc în aer în număr mare.
 • Alte sur­se: pâi­nea muce­gă­i­tă, mân­că­ruri stri­ca­te, muce­ga­i­ul de pe zidu­ri­le și dușu­me­le­le încă­pe­ri­lor ume­de, frun­ze pe cale de putre­zi­re și alte res­turi organice.
 • Un miros de ceva înve­chit și muced este o dova­dă a pre­zen­ței spo­ri­lor în aer.
 • Otrăvuri orga­ni­ce: rezi­duuri ale cor­pu­lui alte­le decât CO2 eli­mi­na­te prin plămâni și pie­le repre­zin­tă une­le din cele mai noci­ve otră­vuri pre­zen­te în aerul închis și pot pro­du­ce chiar moartea.
 • Praful: poa­te con­ți­ne pământ uscat, bucă­țe­le de metal, de anve­lo­pe uza­te, funin­gi­ne, polen etc. În can­ti­tăți mici pot fi eli­mi­na­te din căi­le res­pi­ra­to­rii îna­in­te de a ajun­ge în alveole.
 • Chimicalele: dău­nea­ză țesu­tu­lui pul­mo­nar. Au ca prin­ci­pa­lă sur­să între­prin­de­ri­le indus­tri­a­le, agri­cul­tu­ra și une­le prac­tici comerciale.
 • Bioxidul de car­bon: în con­cen­tra­ție de 3–4/10 000 este în mod natu­ral în atmosfe­ră. Creșterea de 6–7/10 000 este dău­nă­toa­re sănătății.
 • Ex: apro­xi­ma­tiv 25 m³ de aer dintr‑o came­ră nea­e­ri­si­tă pot deve­ni dău­nă­tori prin res­pi­ra­ția unei sin­gu­re per­soa­ne timp de 15 minu­te. Un copil și o lumâ­na­re vor pro­du­ce cel mai îna­lt grad de con­ta­mi­na­re în 5 minute.
 • Fumul de țiga­ră: pe lân­gă toxi­ne­le care sunt absor­bi­te în sân­ge, împie­di­că buna des­fă­șu­ra­re a schim­bu­lui de gaze res­pi­ra­to­rii, alte­rând func­ția pulmonară.
 • Fumatul pasiv

Principii

 • Combaterea obi­ce­iu­ri­lor greși­te de res­pi­ra­ție și pozi­ți­i­lor greși­te ale corpului: 
  • Stați drept în picioare
  • Ședeți drept
  • Îndreptați ume­rii spre spate
 • Aerisirea regu­la­tă a camerelor
 • Ieșirea în natu­ră ori de câte ori avem posibilitatea
 • Evitarea fuma­tu­lui și a spa­ți­i­lor cu fum de țigară
 • Asigurarea unei bune ven­ti­la­ții a locu­lui de muncă

Afecțiuni

 • Cancerul pul­mo­nar
 • Astmul
 • Emfizemul pul­mo­nar
 • Bronșită cro­ni­că obstructivă