Nu este suficient doar să exiști — Ultimul tren

Tema 4: Nu este sufi­cient doar să exiști
Seria: Ultimul tren — Conferințe de sănă­ta­te și orien­ta­re spi­ri­tu­a­lă sus­ți­nu­te la Cluj-Napoca între 14–28 apri­lie 2013.
Prezintă: Liviu Tudoroiu

Nu este sufi­cient doar să exiști — Ultimul tren — Video

Sinopsis

Nu este suficient doar să exiști

Nu este suficient doar să exiști - Ultimul tren

O LUME CU VALORI INVERSATE

 • CIMITIRE FRUMOASE
 • SPITALE BUNE
 • DIVORȚURI NECESARE

Iluzia Vieții

 • Uneori apu­sul de soa­re poa­te fi per­ce­put ca un răsă­rit
 • Lumina pe care o vedem la celă­lalt capăt al tune­lu­lui poa­te fi tre­nul
 • Adeseori o mași­nă fru­mos vop­si­tă poa­te fi o rui­nă
 • O cutie de con­ser­ve fru­mos amba­la­tă poa­te să fie can­cer pen­tru mine
 • O bom­bo­a­nă iefti­nă care îți colo­rea­ză lim­ba poa­te să fie otra­vă cu atâ­tea chi­mi­ca­le pe care nici măcar nu le poți pro­nun­ța
 • Un cimi­tir îngri­jit poa­te să pară bise­ri­ca cu pur­ta­rea cea mai alea­să

NU CONTEAZĂ LA CE TE UIȚI, CONTEAZĂ CEEA CE VEZI

MINTEA CREEAZĂ IMAGINEA

… și Isus a ple­cat de la tem­plu, iar uce­ni­cii Lui au venit la El să‑I ara­te clă­di­ri­le tem­plu­lui.

Dar Isus Le‑a zis: „Vedeți voi toa­te aces­te lucruri? Adevărat vă spun că nu va rămâ­ne aici pia­tră pe pia­tră, care să nu fie dărâ­ma­tă.”

Matei 24:1–2

„Oamenii vor con­ti­nua să ridi­ce clă­diri scum­pe, care vor cos­ta mili­oa­ne de dolari. Frumusețea arhi­tec­tu­ra­lă, soli­di­ta­tea și fer­mi­ta­tea aces­tor clă­diri îți vor atra­ge Privirea.

Dar Dumnezeu m‑a lăsat să înțe­leg că în ciu­da fer­mi­tă­ții și chel­tu­ie­li­lor inves­ti­te în fru­mu­se­țea exte­ri­oa­ră, aces­te clă­diri vor împăr­tăși ace­iași soar­tă ca și soar­ta tem­plu­lui de la Ierusalim.”

5BC 1098 (1906)

Templul care orbeș­te

Eu am venit în lumea aceas­ta pen­tru jude­ca­tă: ca cei ce nu văd, să vadă, și cei ce văd, să ajun­gă orbi.

Unii din Fariseii cari erau lân­gă el, când au auzit aces­te vor­be, I‑au zis: „Doar n‑om fi și noi orbi!”

„Dacă a‑ți fi orbi”, le‑a răs­puns Isus, „n‑ați avea păcat; dar acum ziceți: „Vedem.” Tocmai de ace­ea, păca­tul vos­tru rămâ­ne.”

Ioan 9:39–41

Orbirea Spirituală

A fi sau a nu fi ORB? Aceasta este între­ba­rea.

Deschide-mi ochii să pot vedea

Au ajuns la Ierihon. Și pe când ieșea Isus din Ierihon cu uce­ni­cii Săi și cu o mare mul­ți­me de oameni, fiul lui Timeu, Bartimeu, un cer­șe­tor orb, ședea jos lân­gă drum, și cerea de milă.

El a auzit că tre­ce Isus din Nazaret, și a înce­put să stri­ge: „Isuse, Fiul lui David, ai milă de mine!”

Mulți îl cer­tau să tacă; dar el și mai tare stri­ga: „Fiul lui David, ai milă de mine!”

Isus S‑a oprit, și a zis: „Chemați‑l!” Au che­mat pe orb, și i‑au zis: „Îndrăznește, scoa­lă-te, căci te chea­mă.”

Isus a luat cuvân­tul, și i‑a zis: „Ce vrei să-ți fac? „Rabuni,” I‑a răs­puns orbul, „să capăt vede­rea.”

Și Isus i‑a zis: „Du-te, în dru­mul tău, cre­din­ța ta te‑a mân­tu­it.” Îndată orbul și‑a căpă­tat vede­rea, și a mers pe drum după Isus.

Marcu 10:46–52

Viața înce­pe întot­dea­u­na cu Isus

Dacă ne uităm pen­tru un moment la soa­re în glo­ria sa expu­să la ori­zont, și apoi ne întoar­cem pri­vi­rea de la el, ima­gi­nea soa­re­lui va apă­rea în fie­ca­re obiect pri­vit.

Astfel este și când noi pri­vim la Isus. Orice lucru la care vom pri­vi va reflec­ta ima­gi­nea Mântuitorului, Soarele drep­tă­ții noas­tre. Nu putem vedea nimic alt­ce­va, sau vor­bi des­pre alt­ci­ne­va decât des­pre Isus.

Imaginea Lui se va impri­ma asu­pra ochiu­lui sufle­tu­lui, în așa fel că va afec­ta fie­ca­re moment al vie­ții noas­tre, îmblân­zind și supu­nând întrea­ga noas­tră natu­ră.

Deschide-mi ochii ca să pot vedea. Vedea ce?

Să văd că:

 • Păcatul nu mi‑a adus feri­ci­rea
 • În rea­li­ta­te sunt sclav păca­tu­lui
 • STĂPÂNUL PENTRU CARE LUCREZ NU ESTE ONEST
 • Fără Isus sunt pier­dut cu desă­vâr­și­re
 • Eu nu mă pot sal­va
 • Crucea în Tri-Dimensional
 • Crucea în rea­li­ta­te vir­tu­a­lă
 • Cerul în fru­mu­se­țea lui