Tabără de vară pentru copii la Cluj-Napoca

Tabără de vară pentru copii

Tabără de vară pentru copii la Cluj-Napoca

Dragi copii, avem deo­se­bi­ta bucu­rie de a vă invi­ta pe toți cei care sun­teți în cla­se­le 0–8 (apro­xi­ma­tiv 6–15 ani), la o tabă­ră de vară, orga­ni­za­tă în Conferința Ardealul de Nord.

Perioada este 13–21 iulie 2014. Tabăra va înce­pe dumi­ni­că 13 iulie, ora 18:00 și se va înche­ia dumi­ni­că 21 iulie apro­xi­ma­tiv la amiază.

Locația este sedi­ul Bisericii AZS-MR din ora­șul Cluj Napoca, str.Teleorman, nr. 27.

Programul taberei:

  • Tema prin­ci­pa­lă de stu­diu va fi des­pre mare­le erou al cre­din­ței –Iosif
  • Ateliere de dis­cu­ții pe baza temei prin­ci­pa­le dar și alte subiec­te interesante
  • Ore de muzi­că, sănă­ta­te, desen, diri­gen­ție, etc.
  • Excursii la dife­ri­te obiec­ti­ve turis­ti­ce din oraș sau din alte loca­li­tăți din apro­pi­e­re, momen­te de păr­tă­șie, de joa­că, etc.

Nu uitați să luați cu voi:

  • Biblia, câte­va rechi­zi­te (ex.caiet, pix, creion)
  • Haine adec­va­te atât pen­tru ore­le de stu­diu cât și pen­tru excur­sii sau joacă
  • Instrumente muzi­ca­le (cei care aveți și cân­tați la ele)

Prețul este de 150 lei/persoană, aces­ta inclu­de caza­re și masă pe toa­tă peri­oa­da tabe­rei, mate­ri­a­le nece­sa­re pen­tru dife­ri­te acti­vi­tăți din cadrul pro­gra­mu­lui și de ase­me­nea cos­tu­ri­le pen­tru excur­si­i­le care se vor face.

Pentru înscri­e­re sau alte deta­lii puteți suna până în data de 5 iulie 2014 la urmă­toa­re­le nume­re de telefon:

  • 0748504892 — Krisztina Breda
  • 0727300764 — Viorel Birta
  • 0720100094 — Ghiță Ulici

Vă aștep­tăm cu drag!