Și dacă te aude — Ultimul tren

Tema 12: Și dacă te aude
Seria: Ultimul tren — Conferințe de sănă­ta­te și orien­ta­re spi­ri­tu­a­lă sus­ți­nu­te la Cluj-Napoca între 14–28 apri­lie 2013.
Prezintă: Liviu Tudoroiu

Și dacă te aude — Ultimul tren — Video

Sinopsis:

Și dacă te aude

Și dacă te aude - Ultimul tren

Și I‑au scris dea­su­pra capu­lui vina: „Acesta este Isus, Împăratul Iudeilor”. Matei 27:37

Care este sem­ni­fi­ca­ţia aces­tor cuvinte?

Regele Iudeilor

  • El este Dumnezeul lor
  • El îi pre­tin­de ca pro­pri­e­ta­te a Sa
  • Voința lor este voin­ța Lui
  • Ei tră­iesc pen­tru El
  • El este pri­mul și ulti­mul în via­ta lor
  • Ei cer în nume­le Lui și Dumnezeu ascultă

„Ci tu, când te rogi, intră în odă­i­ţa ta, încu­ie-ţi uşa după tine şi Dumnezeu care este în ascuns îţi va răs­plăti pe faţă.” Matei 6:6

Dumnezeu nu zice nici­o­da­tă NU!

  • Da
  • Da, dar nu acum
  • Am ceva mai bun pen­tru tine

„Mă simt ruşi­nat să spun, dar ceea ce lumea are nevo­ie cel mai mult, este dra­gos­te cre­ş­ti­nă”. Bertrand Russell

„Până acum n‑aţi cerut nimic în Numele Meu: cereţi, şi veţi căpă­ta, pen­tru ca bucu­ria voas­tră să fie depli­nă.” Ioan 16:24

Este posi­bil ca oame­nii buni să întâm­pi­ne şi lucruri rele?

În octom­brie 1829, urcă la bor­dul Mermaid având des­ti­na­ția Colier Bay, ves­tul Australiei.

După 3 zile au fost găsiți de către o navă pe nume Swiftsure, având la bord 14 pasageri.

După câte­va ore, o cora­bie Governor Ready, i‑a pre­lu­at pe toți cei 32 pasageri.

După 3 ore, cora­bia a ars în flă­cări și din cei 64 de per­soa­ne doar 3 au reu­șit să sca­pe cu o bar­că și s‑au refu­gi­at pe o stâncă.

După câte­va zile, Comet, o altă cora­bie i‑a salvat.

După 5 zile, o furt­u­nă puter­ni­că a dezmem­brat o bună par­te din noua cora­bie iar ei au ajuns din nou în peri­co­lul de a se scufunda.

Timp de 18 ore au plu­tit prin­tre rămă­și­țe­le corabiei.

Jupiter, o nouă cora­bie, i‑a sal­vat pe cei 85 de per­soa­ne, dar după 2 zile, apa­re un incen­diu iar aceas­tă cora­bie se scufundă.

Nu după mult timp, o altă cora­bie, numi­tă City of Leeds a pre­lu­at toa­te cele 123 de persoane.

O feme­ie în vâr­stă de 60 de ani numi­tă Sarah, era foar­te bol­na­vă. Doctorul Tomas Sparks s‑a gân­dit să îi facă moar­tea mai ușoară.

Am nevo­ie de o per­soa­nă, de pre­fe­rat bri­ta­ni­că, care are în jur de 35 de ani.

Era toc­mai fiul ei.