Tabără pentru tineri la Cluj-Napoca, 1–3 noiembrie 2013

Tabără pentru tineri la Cluj Napoca

Pacea și zidi­rea noastră

Prin harul lui Dumnezeu avem bucu­ria de a vă invi­ta la o tabă­ră pen­tru tineri orga­ni­za­tă în Departamentul de Tineret al Conferinței Ardealul de Nord, în peri­oa­da 1–3 noiem­brie 2013, sub gene­ri­cul Pacea și zidi­rea noastră.

Text mot­to: “Așadar, să urmă­rim lucru­ri­le care duc la pacea și zidi­rea noas­tră” Romani 14:19.

Locul ales pen­tru des­fă­șu­ra­rea aces­te­ia este Casa de Rugăciune AZS-MR din Cluj-Napoca, situ­a­tă pe str. Teleorman.

Prețul cază­rii este de 15 RON/persoană/noapte. Soarele apu­ne la ora 17.10, după acest moment, nu se mai efec­tu­ea­ză cazări!

Din pro­gram fac par­te următoarele:

  • Studiu: Marea Luptă – cap. 23, „Ce este Sanctuarul?”
  • Prezentare: pe tema inspi­ra­tă din generic
  • Experiențe, pro­gram de lau­dă, momen­te de păr­tă­șie, etc.
  • Activități recre­a­ti­ve

Prin harul lui Dumnezeu la tabă­ră va par­ti­ci­pa și fra­te­le Peter Lausevic, vice­pre­șe­din­te al Conferinței Generale AZSMR. Pe lân­gă teme­le ce le va pre­zen­ta va dedi­ca și momen­te spe­ci­a­le pen­tru toți cei care doresc să adre­se­ze întrebări.

Toți cei inte­re­sați de acest eve­ni­ment, se pot adre­sa pen­tru mai mul­te deta­lii și înscri­e­re până în 28 octom­brie 2013, la unul din­tre nume­re­le de tele­fon: 0720100094/0765858551 – Ulici Ghiță și 0720100090 — Mureșan Timi.

Vă aștep­tăm cu drag!