Păcatul alb — Ultimul tren

Tema 10: Păcatul alb
Seria: Ultimul tren — Conferințe de sănă­ta­te și orien­ta­re spi­ri­tu­a­lă sus­ți­nu­te la Cluj-Napoca între 14–28 apri­lie 2013.
Prezintă: Liviu Tudoroiu

Păcatul alb — Ultimul tren — Video

Sinopsis:

Păcatul alb

Păcatul alb - Ultimul tren

„Deci cine știe să facă bine, și nu face, săvâr­șeș­te un păcat!” Iacob 4:17

 • Ar tre­bui să dau bună dimi­nea­ța soțului/soției mele, indi­fe­rent de toa­ne­le pe care le am?
 • Ar tre­bui să ofer un zâm­bet veci­nu­lui când îl întâlnesc?
 • Ar tre­bui să ajut o bătrâ­ni­că pe stra­dă, să‑i car baga­je­le sau să mă fac că nu o văd?
 • Ar tre­bui să‑i ofer per­soa­nei care-mi vor­beș­te cele mai bune inten­ții sau ar tre­bui ignorată?
 • Ar tre­bui să mă rog pen­tru cine­va îna­in­te de a‑l anatemiza?

Definiție

“Tot cea ce este nece­sar pen­tru pro­gre­sul rău­lui e ca oame­nii buni să nu facă nimic” Edmund Burke

Ascultare Pasivă
Ascultare Activă

Iartă-ne gre­șe­li­le făcu­te cu voie și fără de voie?

“Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toa­tă ini­ma ta, cu tot sufle­tul tău, cu toa­tă pute­rea ta, și cu tot cuge­tul tău; și pe aproa­pe­le tău ca pe tine însuti.” Luca 10:27

Nu exis­tă IUBIRE PASIVĂ

“Când va veni Fiul omu­lui în sla­va Sa, cu toți sfin­ții îngeri, va ședea pe sca­u­nul de domnie al sla­vei Sale. Toate nea­mu­ri­le vor fi adu­na­te îna­in­tea Lui. El îi va des­păr­ți pe unii de alții cum des­par­te păs­to­rul oile de capre; și va pune oile la dreap­ta, iar capre­le la stân­ga Lui.

Atunci Împăratul va zice celor de la dreap­ta Lui: Veniți bine­cu­vân­ta­ții Tatălui Meu de moș­te­niți Împărăția, care v‑a fost pre­gă­ti­tă de la înte­me­ie­rea lumii. Căci am fost flămând, și Mi-ați dat de mân­cat; Mi‑a fost sete, și Mi-ați dat de băut; am fost stră­in, și M‑ați pri­mit; am fost gol, și M‑ați îmbră­cat; am fost bol­nav, și ați venit să Mă vedeți; am fost în tem­ni­ță, și ați venit pe la Mine.

Atunci cei nepri­hă­niți Îi vor răs­pun­de: Doamne, când Te-am văzut noi flămând, și Ţi-am dat să mănânci? Sau fiin­du-Ţi sete, și Ţi-am dat de ai băut? Când Te-am văzut noi stră­in, și Te-am pri­mit? Sau gol, și Te-am îmbră­cat? Când Te-am văzut noi bol­nav sau în tem­ni­ță, și am venit pe la Tine?

Drept răs­puns, Împăratul le va zice: Adevărat vă spun că, ori de câte ori ați făcut aces­te lucruri unu­ia din acești foar­te neîn­sem­nați frați ai Mei, Mie mi le-ați făcut.

Apoi va zice celor de la stân­ga Lui: Duceți-vă de la Mine, bles­te­ma­ți­lor, în focul cel veș­nic, care a fost pre­gă­tit dia­vo­lu­lui și înge­ri­lor lui! Căci am fost flămând, și nu Mi-ați dat să mănânc; Mi‑a fost sete, și nu Mi-ați dat să beau; am fost stră­in, și nu M‑ați pri­mit; am fost gol, și nu M‑ați îmbră­cat; am fost bol­nav și în tem­ni­ță, și n‑ați venit pe la Mine.

Atunci Îi vor răs­pun­de și ei: Doamne, când Te-am văzut noi flămând sau fiin­du-Ţi sete, sau stră­in, sau gol, sau bol­nav, sau în tem­ni­ță, și nu Ţi-am slujit?

Şi El, drept răs­puns, le va zice: Adevărat vă spun că, ori de câte ori n‑ați făcut aces­te lucruri unu­ia din­tr-acești foar­te neîn­sem­nați frați ai Mei, Mie nu Mi le-ați făcut.” Matei 25:31–46

PĂCATUL ALB ESTE PĂCATUL OMITERII NU AL COMITERII

Vai de voi că plătiți zeci­me din mărar și din chi­men… Dar omi­teți cele mai impor­tan­te [lucruri din lege], mila, jude­ca­ta și cre­din­ța: toa­te aces­tea să le faceți, iar pe cele­lal­te să nu le lăsați nefăcute.

“Dorința după bună­ta­te și sfin­țe­nie este bună, dar dacă se opresc doar aici nu vor fi de nici un folos.
Multi vor pier­de mân­tu­i­rea în timp ce o doresc. Ei nu ajung la punc­tul de a‑i pre­da lui Hristos voin­ța lor. Ei nu aleg acum să fie creș­tini.” Calea Către Hristos, p. 47–48 eng.

 1. Lipsa fap­te­lor bune când aveau posi­bi­li­ta­tea să le facă
 2. Ocazii pier­du­te dato­ri­tă unui carac­ter neglijent
 3. Îngropând talan­ții fără ai folosi
 4. Fiind absenți atunci când pre­zen­ța noas­tră ar fi schim­bat situația
 1. Fiind pre­zenți atunci când nu este necesar
 2. Punând la îndo­ia­la fap­te­le evidente
 3. Judecând pe cei din jur dato­ri­tă unei minți pli­ne de prejudecată
 4. Mărturisind un ade­văr doar pe jumătate
 5. Existând, dar fără a trăi

Dacă dra­gos­tea lui Dumnezeu nu este apre­cia­tă și nu devi­ne un prin­ci­piu viu care să înmoa­ie și să supu­nă sufle­tul, sun­tem cu totul pierduți.

Dumnezeu nu ne poa­te ară­ta o mai mare mani­fes­ta­re a iubi­rii sale decât a fost ară­ta­tă. Dacă dra­gos­tea lui Isus nu supu­ne sufle­tul, alte mij­loa­ce pen­tru a fi abor­dați, nu mai există.

”Când buni­ca mea a făcut artri­tă, nu mai putea să se aple­ce să-și facă unghi­i­le de la picioa­re. Așa că buni­cul i le face de atunci mereu, deși are și el artri­tă la mâini. Aceasta este dra­gos­tea.” Rebecca — 8 ani

”Când cine­va te iubeș­te, felul în care îți ros­teș­te nume­le este dife­rit. Chiar știi că nume­le tău este în sigu­ran­ță în gura lui.” Billy — 4 ani

”Este vor­ba de iubi­re atunci când mănânci în oraș și îi dai cui­va cei mai mulți din­tre car­to­fii tăi pră­jiți, fără să îi ceri în schimb car­to­fii lui.” Chrissy — 6 ani

“Dragostea este ceea ce te face să zâm­bești atunci când ești obo­sit.” Terri — 6 ani

“Este dra­gos­te atunci când mami îi face ceai lui tati și ia o înghi­ți­tu­ră îna­in­te de a i‑o da, pen­tru a fi sigu­ră că gus­tul este ok.” Danny — 7 ani

”Dragoste este între o bătrâ­ni­că și un bătrâ­nel care sunt încă pri­e­te­ni după atâ­ția ani, deși se cunosc atât de bine.” Tommy – 6 ani

“Nu tre­bu­ie să spui “te iubesc” dacă nu este ade­vă­rat. Dar dacă este ade­vă­rat, tre­bu­ie s‑o spui cât mai des… Oamenii uită.” Jessica – 8 ani

”Mama mă iubeș­te mai mult decât ori­ci­ne alt­ci­ne­va. Nimeni alt­ci­ne­va nu mă săru­tă sea­ra îna­in­te de cul­ca­re.” Clare – 6 ani