Fericirea nu este o destinație, ci o călătorie — Ultimul tren

Tema 14: Fericirea nu este o des­ti­na­ție, ci o călă­to­rie
Seria: Ultimul tren — Conferințe de sănă­ta­te și orien­ta­re spi­ri­tu­a­lă sus­ți­nu­te la Cluj-Napoca între 14–28 apri­lie 2013.
Prezintă: Liviu Tudoroiu

Fericirea nu este o des­ti­na­ție, ci o călă­to­rie — Ultimul tren — Video

Sinopsis:

Fericirea nu este o destinație, ci o călătorie

Fericirea o călătorie - Ultimul tren

Crearea odih­nei și sco­pul ei

 • Autorul este Dumnezeu
 • Creată în Eden
 • Pentru oameni, nu pen­tru evrei
 • Cu sco­pul de a nu deve­ni atei
 • Urmărind pre­gus­ta­rea veș­ni­că

Timpul cel mai bun pri­e­ten, sau cel mai mare duș­man?

Ziua = 24 ore

 • 8 ore recrea­ție
 • 8 ore somn
 • 8 ore acti­vi­ta­te

„În ziua a șap­tea Dumnezeu Și‑a sfâr­șit lucra­rea, pe care o făcu­se; și în ziua a șap­tea S‑a odih­nit de toa­tă lucra­rea Lui pe care o făcu­se.

Dumnezeu a bine­cu­vân­tat ziua a șap­tea și a sfințit‑o, pen­tru că în ziua aceas­ta S‑a odih­nit de toa­tă lucra­rea Lui, pe care o zidi­se și o făcu­se”. Geneza 2:2–3

„Adu-ți amin­te de ziua de odih­nă, ca s‑o sfin­țești”. Exodul 20:8

„A venit în Nazaret, unde fuse­se cres­cut; și, după obi­ce­iul Său, în ziua Sabatului, a intrat în sina­go­gă. S‑a scu­lat să citeas­că. Luca 4:16

Căci, după cum ceru­ri­le cele noi și pămân­tul cel nou, pe care le voi face, vor dăi­nui îna­in­tea Mea — zice Domnul — așa va dăi­nui și sămân­ța voas­tră și nume­le vos­tru.

În fie­ca­re lună nouă și în fie­ca­re Sabat, va veni ori­ce făp­tu­ră să se închi­ne îna­in­tea Mea — zice Domnul”. Isaia 66:22–23

Odihna zilei a șap­tea

 • Memorial al cre­a­țiu­nii
 • Simbol al mân­tu­i­rii
 • Zi a eli­be­ră­rii

Dumnezeu vrea ca tu să fii feri­cit

‘Înapoi la Eden’