Centrul de sănătate Eden — Reportaj

Centrul de sănătate Eden reportaj

Sinopsis:

Centrul de sănătate Eden

Există spe­ran­ță pen­tru o via­ță mai bună!

Centrul de Sănătate și Medicină Preventivă „Eden” din loca­li­ta­tea Breaza, jud. Prahova ofe­ră ser­vi­cii de pro­fi­la­xie și tra­ta­ment în cazul boli­lor cro­ni­ce spe­ci­fi­ce civi­li­za­ți­ei moderne.

Într‑o zonă liniș­ti­tă și retra­să, izo­la­tă de zgo­mo­tul ora­șe­lor aglo­me­ra­te și în ace­lași timp ușor acce­si­bi­lă, pacien­ții care aleg acest așe­ză­mânt au posi­bi­li­ta­tea să se rela­xeze, să res­pi­re aer curat, să se odih­neas­că fizic și psi­hic, într-un pei­saj deco­rat natu­ral și atră­gă­tor, în care fru­mo­sul și plă­cu­tul sunt îmbi­na­te armonios.

Centrul de sănă­ta­te Eden vă stă la dis­po­zi­ţie cu o gamă vari­a­tă de ser­vi­cii: con­sul­ta­ţii medi­ca­le, meto­de sim­ple și natu­ra­le de tra­ta­re a dife­ri­te­lor afec­țiuni, tera­pii de pre­ve­ni­re și men­ți­ne­re a sănă­tă­ții, gim­nas­ti­că medi­ca­lă de întreţi­ne­re și recu­pe­ra­re, cur­suri de bucă­tă­rie, die­tă vege­ta­ri­a­nă şi demon­stra­ţii prac­ti­ce de artă culi­na­ră vege­ta­ri­a­nă, con­fe­rinţe pe teme de sănătate.

În plus pacien­ții pot bene­fi­cia de con­si­li­e­re spi­ri­tu­a­lă, baza­tă pe prin­ci­pi­i­le eti­cii creș­ti­ne și a învă­ță­tu­ri­lor des­prin­se din Sfintele Scripturi, tera­pie care se dove­deș­te bene­fi­că ori­că­rei for­me de boli, sta­rea psi­hi­că a pacien­tu­lui având un rol defi­ni­to­riu în evo­lu­ția vindecării.

Durata unei serii de tra­ta­ment la cen­trul de sănă­ta­te Eden este de 14 zile, peri­oa­dă în care pacien­ții vor bene­fi­cia de un tra­ta­ment adap­tat nevo­ii, dar și de o instru­i­re pro­fe­sio­na­lă în vede­re adop­tă­rii unui stil de via­ță sănătos.

Condițiile de caza­re ale pacien­ți­lor sunt de tip hote­li­er, cu came­re de două paturi, fie­ca­re având baie proprie.

Activitatea medi­ca­lă de la Centrul de Sănătate și Medicină Preventivă „Eden” este în pre­zent coor­do­na­tă de doi medici pri­mari, spe­cia­liști în medi­ci­nă inter­nă și car­di­o­lo­gie, cu nume­roa­se par­ti­ci­pă­ri la dife­ri­te cur­suri de per­fec­țio­na­re, inclu­siv în dome­ni­ul Diabet și Nutriție.

Bucătăria de la cen­trul de sănă­ta­te Eden repre­zin­tă tera­pia numă­rul unu a insti­tu­ți­ei, fiind foar­te cunos­cut fap­tul că majo­ri­ta­tea boli­lor care cre­ea­ză discon­fort și sufe­rin­ță își au ori­gi­nea într‑o ali­men­ta­ție nesănătoasă.

Hrana ofe­ri­tă pacien­ți­lor în acest loc este alcă­tu­i­tă din fruc­te, vege­ta­le, cere­a­le, nuci și semin­țe, pre­pa­ra­te într-un mod sim­plu, dar gus­tos și apetisant.

De obi­cei un tra­ta­ment înce­pe cu o peri­oa­dă de dez­in­to­xi­ca­re ce poa­te varia în func­ție de nevoi, dar și de pre­fe­rin­țe, de la 3 la 7 zile sau chiar 14 zile, în une­le cazuri.

Cura de dez­in­to­xi­ca­re con­stă în abți­ne­rea tota­lă de la ori­ce ali­ment și con­su­mul de sucuri, alter­na­tiv, fruc­te și zarzavaturi.

În cele­lal­te zile ale seju­ru­lui pacien­ții ser­vesc trei mese pe zi, meni­ul fie­că­rui pacient fiind dife­ren­ți­at, în func­ție de boli. Sunt regi­muri spe­ci­a­le pen­tru bol­na­vii de dia­bet, pen­tru cei cu ulcer gas­tric sau duo­de­nal sau alte afec­țiuni ale apa­ra­tu­lui gas­tro-intes­ti­nal, pen­tru bol­na­vii cu afec­țiuni car­di­o­vas­cu­la­re, pen­tru obezi, și altele.

Gimnastica medi­ca­lă sau kine­to­te­ra­pia repre­zin­tă unul din­tre mij­loa­ce­le fun­damen­ta­le pe care se bazea­ză recu­pe­ra­rea defi­cien­țe­lor motorii.

În plus gim­nas­ti­ca ofe­ră o alter­na­ti­vă bene­fi­că stă­rii de sănă­ta­te, per­soa­ne­lor ale căror ocu­pa­ții sunt pre­do­mi­nant seden­ta­re, cele în care efor­tul depus este de natu­ră inte­lec­tu­a­lă, în timp ce acti­vi­ta­tea fizi­că este minimă.

Interviuri de la pacienți.

Mai mul­te infor­ma­ții se pot obține la Fundația Eden.