Prelegeri rugăciune

Pelerinajul rămășiței

Pelerinajul rămășiței

Prelegere pen­tru săp­tămâna de rugă­ciune 5–14 decem­brie 2014 Cântărind pele­ri­na­jul Un alt an aproa­pe a tre­cut, şi cu el o ani­ver­sa­re impor­tan­tă. Aceasta mar­chea­ză cel de-al o sută­lea an de la cri­za din 1914, când pele­rini cre­din­cioși…

Pregătirea unui popor

Pregătirea unui popor

Prelegere pen­tru săp­tămâ­na de rugă­ciu­ne 6–15 decem­brie 2013 Rugându-ne pen­tru pre­gă­ti­re Când ne aflăm cu copi­ii într-o călă­to­rie de dura­tă, părin­ții sunt ade­sea între­bați de aceștia: „Mai este mult?” Fiind copi­ii ai lui Dumnezeu…