Categoria: Știri

Un sfârșit la Școala misionară Emanuel

Un sfârșit și un început la Școala misionară Emanuel

Un sfâr­șit la Școala misio­na­ră Emanuel Elevii șco­lii misio­na­re Emanuel, care au înce­put să frec­ven­te­ze cur­su­ri­le aces­te­ia la sfâr­și­tul anu­lui 2011, au ajuns la fina­lul aces­tui stu­diu. Am înce­put cu un grup res­trâns de…

Vești din Eden, centrul de sănătate și medicină preventivă din Breaza

Vești din Eden, centrul de sănătate din Breaza

Vești din Eden… des­pre Eden Eden – ce ne suge­rea­ză acest cuvânt? Ne gân­dim, desi­gur la gră­di­na de vis pier­du­tă prin păcat de părinţii noș­tri, însu­fleţi­ţi de spe­ranţa redo­bân­di­rii ei. Eden – cuvânt ceresc, loc…

Misiunea medical-umanitară din Kenya

Misiunea medical-umanitară din Kenya

În urmă cu patru luni, deși pla­nul meu pen­tru vară îmi cerea alte res­pon­sa­bi­li­tă­ţi, am fost con­strâns să accept pro­vo­ca­rea făcu­tă de Câmpul American de Nord de a mer­ge cu ei într‑o misiu­ne în Kenya.…

Calea către succes - Congres pentru tineri în Croația

Calea către succes — Congres pentru tineri în Croația

Încă o dată, a câta(?), s‑a dove­dit că Dumnezeu are per­fec­tă drep­ta­te: „Adunările de tabă­ră sunt impor­tan­te…” (2T., pg. 576). „Dacă copi­ii lui Israel aveau nevo­ie de bine­le pe care‑l adu­ceau aces­te adu­nări pe vre­mea lor,…

Tabără pentru copii la Cluj-Napoca, 2014

Tabără pentru copii la Cluj-Napoca, 2014

În peri­oa­da 13–20 iulie 2014 a avut loc o tabă­ră pen­tru copii la sedi­ul bise­ri­cii noas­tre din Cluj Napoca. Am fost plă­cut sur­prin­să când am aflat că voi petre­ce o săp­tămâ­nă cu 36 de „copi­la­şi”, din­tre care…

Concert de muzică religioasă la Timișoara, 2014

Concert de muzică religioasă și botez în Banat

Botez la Beliu Data de 13 iulie 2014 a fost o zi de bucu­rie pen­tru fra­ţii din comu­ni­ta­tea Beliu, jud. Arad care au găz­du­it o cere­mo­n­ia de botez în cadrul căre­ia cinci tineri au făcut legământ cu Dumnezeu,…

Botezuri la Băile Felix

Botezuri în Conferința Ardealul de Nord, 2014

Botez la Bogdan Voda Ziua de 1 iunie 2014, o zi des­tul de închi­să din punct de vede­re al vre­mii, dar o zi deo­se­bi­tă pen­tru tână­ra Claudia Mariș, care s‑a pre­gă­tit și a dorit să pri­meas­că nume­le de…