Categoria: Știri

Tabără de Adolescenţi

Tabără de Adolescenţi

“Paște mie­lu­șe­ii Mei” a fost pri­ma misiu­ne încre­din­ța­tă lui Petru după ce L‑a tăgă­du­it pe Domnul Hristos, ca semn că pocă­in­ța lui a fost pri­mi­tă. Ca împli­ni­re a aces­tui îndemn, în ulti­mii ani s‑au orga­ni­zat mai multe…

Tabără misionară – Cluj Napoca

Tabără misionară – Cluj Napoca

În peri­oa­da 31 iulie — 03 august 2012 ora­șul Cluj Napoca a găz­du­it tabă­ra misio­na­ră de vară a tine­ri­lor la sedi­ul con­fe­rin­ței Ardealul de Nord . Majoritatea tine­ri­lor par­ti­ci­panți (apro­xi­ma­tiv 30) au fost absol­venți ai Școlii…

Seminar „Neprihănirea prin credință“

Seminar „Neprihănirea prin credință“

Între 9–12 august 2012 se va des­fă­șu­ra la Campus AZS-MR, Porumbacu semi­na­rul inti­tu­lat Neprihănirea prin cre­din­ță, sus­ți­nut de fr. Davi Paes Silva. Seminarul va înce­pe joi 9 august 2012, ora 17 și se va înche­ia duminică…

TABĂRĂ PENTRU ADOLESCENŢI

TABĂRĂ PENTRU ADOLESCENŢI

Adolescența repre­zin­tă pen­tru cei mai mulți o peri­oa­dă de vâr­stă cri­ti­că, difi­ci­lă, ce ridi­că une­ori pro­ble­me de comu­ni­ca­re și rela­țio­na­re. Este greu să te faci și să te simți înțe­les; dorești să fii accep­tat de…

Atelier foto-video

Atelier foto-video

Din subiec­te­le abor­da­te: Importanța uti­li­ză­rii mul­ti­me­dia în bise­ri­ci­le creș­ti­ne ale seco­lu­lui XXI curt isto­ric Aparatura foto-video Tehnica foto-video Expunerea Balansul de alb ISO Profile de ima­gi­ne Sunetul pen­tru video Înregistrarea sune­tu­lui Microfoane Formate audio Formate digi­ta­le Arta…

Tabără de studiu şi repetiţii de cor

Tabără de studiu şi repetiţii de cor

În peri­oa­da 13–15 iulie 2012 se va orga­ni­za la Porumbacu o tabă­ră de tine­ret pen­tru repe­ti­ții de cor, în vede­rea orga­ni­ză­rii coru­lui de tineri din Uniunea Română, care doresc să lau­de pe Domnul prin câteva…

Apel

Apel

În urma acci­den­tu­lui ruti­er de luni sea­ra, Cristina Cojocea din Câmpuri Surduc are nevo­ie de sân­ge! Recoltarea se face la Spitalul Militar București. Grupa san­gu­i­nă: 01 Rh nega­tiv Se poa­te dona din ori­ce grupă…