Știri

Tabără de tineret la Făgăraş, 9–11 martie 2007

Tabără de tineret la Făgăraş, 9–11 martie 2007

În peri­oa­da 9–11 mar­tie 2007 este pro­gra­ma­tă sa se des­fă­șoa­re la sedi­ul Uniunii din Făgăraș o întru­ni­re de tine­ret la care este aștep­ta­tă par­ti­ci­pa­rea fra­te­lui Jeffrey Wiktorowski, Decanul Administrativ al Institutului Misionar Twin Lakes din…

Tabără de copii la Făgăraş, 9–15 aprilie 2007

Tabără de copii la Făgăraş, 9–15 aprilie 2007

Începând de luni, 9 apri­lie 2007, până dumi­ni­că 15 apri­lie 2007 este pro­gra­ma­tă să se des­fă­șoa­re la Făgăraș o tabă­ră de copii de cla­se­le 5–8, în cadrul căre­ia vor fi stu­di­a­te prin­ci­pa­le­le aspec­te ale pla­nu­lui de…

Adunare spirituală la Slobozia, 25 februarie 2007

Adunare spirituală la Slobozia, 25 februarie 2007

Pentru dumi­ni­că, 25 febru­a­rie 2007 este pro­gra­ma­tă o adu­na­re spi­ri­tu­a­lă în comu­ni­ta­tea Slobozia, la care sunt aștep­tați să par­ti­ci­pe toți fra­ții și pri­e­te­nii din loca­li­ta­te și din comu­ni­tă­ți­le înve­ci­na­te. (Informații și poze actu­a­li­za­te urmea­ză)

Evanghelizare la Porumbacu, 19 februarie 2007

Evanghelizare la Porumbacu, 19 februarie 2007

Începând de luni, 19 febru­a­rie 2007, în comu­ni­ta­tea Porumbacu, jud. Sibiu, a fost dema­ra­tă o acțiu­ne de evan­ghe­li­za­re, la ini­ția­ti­va comu­ni­tă­ții loca­le în cola­bo­ra­re cu Conducerea Conferinței Ardealului de Sud. Seria de mesa­je evan­ghe­lis­ti­ce este pre­zen­ta­tă…

Şedinţă cu părinţii la Târgu Mureş, 18 februarie 2007

Şedinţă cu părinţii la Târgu Mureş, 18 februarie 2007

Duminică, 18 febru­a­rie 2007, în bise­ri­ca noas­tră din Târgu Mureș s-a des­fă­șu­rat o întru­ni­re cu o par­te din părin­ții din zonă, în cadrul căre­ia s-au dis­cu­tat căi, mij­loa­ce și moda­li­tăți de a ieși în întâm­pi­na­rea tine­ri­lor și…

Ultima sesiune a Scolii Misionare Emanuel, 12–22 februarie 2007

Ultima sesiune a Scolii Misionare Emanuel, 12–22 februarie 2007

Între 12–22 febru­a­rie 2007 s-a des­fă­șu­rat la Făgăraș ulti­ma sesiu­ne a aces­tei pro­mo­ții a Institutului Misionar „Emanuel” sub îndru­ma­rea fra­te­lui David Zic, secre­ta­rul Conferinței Generale. Cu aceas­tă oca­zie, stu­den­ții au stu­di­at cur­sul de ecle­zi­o­lo­gie, pre­dat de…

Vizita Fratelui Daniel Lee, ianuarie 2007

Vizita Fratelui Daniel Lee, ianuarie 2007

În inter­va­lul 4–20 ianu­a­rie 2007, Uniunea Română s-a bucu­rat de vizi­ta fra­te­lui Daniel Lee, res­pon­sa­bi­lul Departamentului de publi­ca­ții al Conferinței Generale, care și-a adus o pre­ți­oa­să con­tri­bu­ție la bunul mers al Departamentului de edi­tu­ră al…