„Lăsați copilașii să vină la Mine!”

 

Departamentul de Binefacere al Uniunii Române a Adventiștilor de Ziua a Șaptea Mișcarea de Reformă pro­mo­vea­ză un pro­iect spe­cial pen­tru copii, de orga­ni­za­rea căru­ia să poa­tă bene­fi­cia ori­ce copil, indi­fe­rent de posi­bi­li­tă­ți­le mate­ri­a­le pe care le are fami­lia sa.

Astfel, în peri­oa­da 28 iunie – 2 iulie 2017 se va des­fă­șu­ra la Campusul Bisericii noas­tre din Porumbacu o tabă­ră de copii șco­lari, elevi ai cla­se­lor I‑VIII.

Organizată sub gene­ri­cul „Lăsați copi­la­șii să vină la Mine!” întru­ni­rea poa­te deve­ni o rea­li­ta­te cu spri­ji­nul fie­că­rui mem­bru al Bisericii noas­tre.  Toți cei care doresc au posi­bi­li­ta­tea să con­tri­bu­ie finan­ci­ar la spon­so­ri­za­rea copi­i­lor din comu­ni­ta­tea lor, în spe­cial a celor care pro­vin din fami­lii nume­roa­se și cu posi­bi­li­tăți mate­ri­a­le redu­se sau copii ai căror părinți nu sunt mem­bri în bise­ri­ca noastră.

Pentru orien­ta­re putem esti­ma la 200 lei chel­tu­ie­li­le pen­tru un copil, pe toa­tă peri­oa­da de tabă­ră, cost ce va aco­peri hra­na și caza­rea. În plus vor exis­ta chel­tu­ieli supli­men­ta­re lega­te de mate­ri­a­lul didac­tic nece­sar, pre­cum și pen­tru trans­por­tul copiilor.

Fiecare con­tri­bu­ție, ori­cât de mică ar părea, este bine­ve­ni­tă. Vă rugăm să vă adre­sați pas­to­ri­lor locali, care vor întocmi lis­te­le cu copi­ii din comu­ni­tă­ți­le lor și vor cen­tra­li­za toa­te date­le, anun­țând orga­ni­za­to­ri­lor numă­rul par­ti­ci­pan­ți­lor până la data de 1 iunie 2017.

În vede­rea unei bune des­fă­șu­rări a tabe­rei, copi­ii își vor adu­ce cu ei Bibliile, un caiet pen­tru notițe, hai­ne pen­tru exer­ci­ții fizi­ce și excur­sie (tre­ning, adi­dași, pele­ri­nă de ploa­ie etc.).

Pentru rela­ții supli­men­ta­re vă rugăm să vă adre­sați cu încre­de­re fra­ți­lor res­pon­sa­bili cu Departamentul de Binefacere: Adrian Rădoiaș, tele­fon: 0768585518, Nicu Păun, tele­fon: 0720 100 073, sau Daniel Tănase, tele­fon: 0727 300 772.

 

Daniel Tănase,

Secretar al Departamentului de Binefacere din Uniunea Română a AZSMR.