Seminar misionar-21–27 au­gust 2017

Prin harul lui Dumnezeu, în pIMG_0209eri­oa­da 21–27 august 2017 am avut bucu­ria să fim gaz­da unui semi­nar misio­nar care s‑a des­fa­șu­rat la Campus Porumbacu având ca invi­tați pas­tori, prez­bi­teri, lucră­tori biblici, misio­nari din întrea­ga Europă, chiar și din Asia de vest. Seminarul a avut ca scop dezvol­ta­rea și îmbu­nă­tă­ți­rea meto­de­lor prin care Biserica poa­te veni în întâm­pi­na­rea nevo­i­lor lumii și dea­se­me­nea, împli­ni­rea însăr­ci­nă­rii de‑a duce Evanghelia la cei care nu au auzit încă. Seminarul a fost orga­ni­zat la ini­ția­ti­va depar­ta­men­tu­lui misio­nar al Conferinței Generale, repre­zen­tat de fr. Liviu Tudoroiu. Temele pre­zen­ta­te au fost sus­ți­nu­te de frați cu dife­ri­te res­pon­sa­bi­li­tăți, între care: Liviu Tudoroiu, Radu Ioniță, Dragan Ivanov,Emil Barbu, Eduardo Merlos, Mihaela Răileanu. Deasemenea au fost împăr­tă­și­te expe­rien­țe din lucra­rea misio­na­ră. Mulțumim lui Dumnezeu pen­tru harul acor­dat de‑a avea o ast­fel de întâl­ni­re si dorim ca El să ne bine­cu­vin­te­ze pe toți cu aju­tor divin pen­tru a împlini însăr­ci­na­rea dată între­gii bise­rici de‑a duce solia Evangheliei pană la mar­gi­ni­le pamantului!