Știri

Împărăteasa Estera: Tabără de vară pentru copii

Împărăteasa Estera: Tabără de vară pentru copii

Împărăteasa Estera Dragi copii avem din nou deo­se­bi­ta bucu­rie de a vă invi­ta pe toți cei ce sun­teți în cla­se­le 0–8 (apro­xi­ma­tiv 6–15 ani), la o tabă­ră de vară a șco­lii Timotei, orga­ni­za­tă în Conferința Ardealul de…

Cum ai putea să nu-L iubești? Tabără la Căsoaia

Cum ai putea să nu‑L iubești? Tabără la Căsoaia

Prin harul lui Dumnezeu avem din nou bucu­ria de a vă invi­ta la înce­put de vară, la o tabă­ră orga­ni­za­tă de Departamentul de Tineret al Conferinței Banat, în Complexul Turistic Căsoaia, jude­țul Arad, în peri­oa­da 29–31…

Donații pentru Nepal - Departamentul de binefacere

Donații pentru Nepal — Departamentul de binefacere

Iubiți frați admi­nis­tra­tori în lucra­rea lui Dumnezeu, „Ferice de cei milos­tivi, căci ei vor avea par­te de milă!” Peste tot în jurul nos­tru sunt săraci, bol­navi, întris­tați și acei care sunt în difi­cul­tăți și…

Colportaj și evanghelizare la Sibiu

Colportaj și evanghelizare la Sibiu

„Am auzit gla­sul Domnului, între­bând: ‘Pe cine să tri­mit, și cine va mer­ge pen­tru Noi?’ Eu am răs­puns: ‘Iată-mă, tri­­­mi­­­te-mă’!” — Isaia 6:8 „Iată-mă, tri­mi­te-mă!” — Colportaj și evan­ghe­li­za­re la Sibiu Dragi Tineri, Departamentele…

Invitație pentru muzicienii din întreaga lume

Invitație pentru muzicienii din întreaga lume

Către muzi­cie­nii AZSMR, din întrea­ga lume: „Strigați de bucu­rie către Domnul, toți locu­i­to­rii pămân­tu­lui! Slujiți Domnului cu bucu­rie, veniți cu vese­lie îna­in­tea Lui.” — Psalmul 100:1, 2 După cum majo­ri­ta­tea din­tre noi știu, în…

Congres internațional de muzică sacră

Congres internațional de muzică sacră

Primul con­gres inter­națio­nal de muzi­că sacră Tematica: „Cântând cu spi­rit și înțe­le­ge­re” 1 Cor. 14:15 engl. Dragi cân­tă­reți din Mișcarea de Reformă, „Istoria cân­te­ce­lor din Biblie suge­rea­ză din bel­șug cum tre­bu­ie folo­si­te muzi­ca și cân­te­cul…