Categoria: Știri

Reuniunea cadrelor medicale

Centrul de sănă­ta­te și medi­ci­nă pre­ven­ti­vă Eden, Breaza, a găz­du­it dumi­ni­că 6 noiem­brie 2016 adu­na­rea admi­nis­tra­ti­vă a cadre­lor medi­ca­le din bise­ri­ca noas­tră, anga­jați sau stu­denți, orga­ni­za­tă de UniuneaRomână a Adventiștilor de Ziua a Șaptea — Mișcarea de Reformă. Scopul…

Unde privești? — Tabără pentru tineri

Dragi ti­neri , avem din nou oport­u­ni­ta­tea prin ha­rul lui Dumnezeu de a vă in­vita să par­ti­ci­pați spre fina­lul aces­tui an, la o ta­bără orga­ni­zată de Departamentul de Tineret al Uniunii Române, în peri­oada 22–26 decem­brie 2016,…

Apel Haiti

Iubiți frați din întrea­ga lume,   Salutări creș­ti­ne cu Galateni 6:10: „Aşadar, cât avem pri­lej, să facem bine la toţi, şi mai ales fra­ţi­lor în cre­dinţă.” În ulti­me­le câte­va zile am fost întris­tați de vestea…

Conectează-te la Sursă

„Dacă rămâ­neți în Mine și dacă rămân în voi cuvin­te­le Mele, cereți ori­ce veți vrea, și vi se va da”. (Ioan 15:7) „Toată cunoa­ş­te­rea ade­vă­ra­tă şi rea­la dezvol­ta­re îşi au sur­sa în cunoa­ş­te­rea lui…

1 octombrie: Muzicianul şi viaţa sa cu Dumnezeu

Către toa­te comu­ni­tă­ți­le AZSMR din România și de pre­tu­tin­deni Salutări cre­ş­ti­ne cu Coloseni 3:16. Sperăm că aces­te rân­duri vă află bucu­­rân­­du-vă de bine­cu­vân­tă­ri­le boga­te ale Domnului. Scopul aces­tei scri­sori cir­cu­la­re este de a pro­mo­va şi…