Știri

Botez la Rodna, Bistrița în râul Someș 2014

Botez la Rodna, Bistrița în râul Someș 2014

Coloseni 2:12 „…fiind îngro­pați împre­u­nă cu El, prin botez, și învi­ați în El și împre­u­nă cu El, prin cre­din­ța în pute­rea lui Dumnezeu care L-a învi­at din morți”. Botez la Rodna Data de 7 sep­tem­brie…

Apel pentru săptămâna de rugăciune 2014

Apel pentru săptămâna de rugăciune 2014

Conferința Generală a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea Mișcarea de Reformă 19 noiem­brie 2014 Dragi frați, surori și pri­e­te­ni din întrea­ga lume, Vă salu­tăm în Numele Domnului și Mântuitorului nos­tru Isus Hristos. Domnul ne-a bine­cu­vân­tat…

Seminar de familie pentru cupluri căsătorite

Seminar de familie pentru cupluri căsătorite

Seminar pen­tru fami­lie Departamentul de fami­lie al Conferinței Generale orga­ni­zea­ză la Campus Porumbacu în peri­oa­da 1–4 ianu­a­rie 2015 un semi­nar de fami­lie pen­tru cupluri căsă­to­ri­te. Seminarul va fi sus­ți­nut de fra­te­le D. Sureshkumar și…

Până va veni El

Până va veni El

„Dar, dacă voi zăbovi, să ştii cum tre­bu­ie să te porţi în Casa lui Dumnezeu, care este Biserica Dumnezeului celui Viu, Stâlpul şi Temelia ade­vă­ru­lui.” (1 Timotei 3:15). Consiliul Consultativ al Asociaţiei Religioase a Adventiștilor…

Momente de bucurie în Comunitatea București, Conferința Muntenia în 2014

Momente de bucurie în Conferința Muntenia în 2014

Momente de bucu­rie în comu­ni­ta­tea București O zi de neu­i­tat! „Pot totul în Hristos care mă întă­reș­te.” (Filipeni 4:13) Nici nu știu cu ce să încep. Cu toa­te că a fost des­tul de greu până…

Eveniment de botez la Necșești, județul Teleorman, Conferința Oltenia, 2014

Evenimente de botez în Conferința Oltenia în 2014

Botez la Palilula, Dolj „Cine are pe Fiul are via­ţa…” (1 Ioan 5:12) Ultima zi a lunii august a adus momen­te de bucu­rie pen­tru fra­ții din comu­ni­ta­tea Palilula, care, împre­u­nă cu fra­ţi din bise­ri­ci­le apro­pi­a­te, au…