Știri

Ecouri din Paradis

Suntem deplin recu­nos­ca­tori lui Dumnezeu pen­tru ca ne‑a dat oca­zia sa ne adu­cem apor­tul in lucra­rea Sa, de data aceas­ta prin inter­me­di­ul muzi­cii. In peri­oa­da 15–21 August 2016 in Romania a avut loc pri­ma Scoala…

Ecouri din Paradis — ultima zi de înscrieri

Azi e ulti­ma zi în care te poți înscrie la școa­la muzi­ca­lă de vară Ecouri din Paradis. Nu lăsa pe ulti­mul moment, dacă hotă­răști să par­ti­cipi. Citește aici deta­lii des­pre tabă­ră și cum se face înscri­e­rea.…

Ecouri din Paradis — școală muzicală de vară

Dragi tineri, pri­e­te­ni și frați în Domnul, Îi mul­țu­mim Aceluia care ne‑a spri­ji­nit cu bra­țul Lui puter­nic până în pre­zent. Suntem bucu­roși să vedem cum făgă­du­in­țe­le lui Dumnezeu se împli­nesc față de noi an…

Tabără de vară pentru copii — Școala Timotei

Dragi copii, ne bucu­răm pen­tru că, prin harul lui Dumnezeu am ajuns cu bine în aceas­tă vară a anu­lui 2016, când majo­ri­ta­tea copi­i­lor se bucu­ră de o vacan­ță mai mare, de ace­ea avem din nou deo­se­bi­ta…

Tabără de tineret — „Anotimpul renașterii”

Sub bine­cuvânta­rea lui Dumnezeu, în pri­mă­va­ra aces­tui an, res­pec­tiv 28 apri­lie – 2 mai 2016, Departamentul de Tineret al Uniunii Române AZSMR, a orga­ni­zat o tabă­ră naţio­na­lă de tine­ret, la Campus Porumbacu — Sibiu. Genericul tabe­rei a fost,…