Știri

Momente de bucurie în Comunitatea București, Conferința Muntenia în 2014

Momente de bucurie în Conferința Muntenia în 2014

Momente de bucu­rie în comu­ni­ta­tea București O zi de neu­i­tat! „Pot totul în Hristos care mă întă­reș­te.” (Filipeni 4:13) Nici nu știu cu ce să încep. Cu toa­te că a fost des­tul de greu până…

Eveniment de botez la Necșești, județul Teleorman, Conferința Oltenia, 2014

Evenimente de botez în Conferința Oltenia în 2014

Botez la Palilula, Dolj „Cine are pe Fiul are via­ţa…” (1 Ioan 5:12) Ultima zi a lunii august a adus momen­te de bucu­rie pen­tru fra­ții din comu­ni­ta­tea Palilula, care, împre­u­nă cu fra­ţi din bise­ri­ci­le apro­pi­a­te, au…

Program de sănătate și armonie pentru trup și suflet

Program de sănătate și armonie pentru trup și suflet

Sănătate și armo­nie pen­tru trup și suflet Inaugurat în 4 mar­tie 2014 pro­gra­mul de serii spe­cia­li­za­te cu pro­fil medi­cal, nutri­țio­nal și de pro­mo­va­re a sănă­tă­ții prin miș­ca­re „Sănătate și armo­nie pen­tru trup și suflet” a fost relu­at…

Un sfârșit la Școala misionară Emanuel

Un sfârșit și un început la Școala misionară Emanuel

Un sfâr­șit la Școala misio­na­ră Emanuel Elevii șco­lii misio­na­re Emanuel, care au înce­put să frec­ven­te­ze cur­su­ri­le aces­te­ia la sfâr­și­tul anu­lui 2011, au ajuns la fina­lul aces­tui stu­diu. Am înce­put cu un grup res­trâns de…

Vești din Eden, centrul de sănătate și medicină preventivă din Breaza

Vești din Eden, centrul de sănătate din Breaza

Vești din Eden… des­pre Eden Eden – ce ne suge­rea­ză acest cuvânt? Ne gân­dim, desi­gur la gră­di­na de vis pier­du­tă prin păcat de părinţii noș­tri, însu­fleţi­ţi de spe­ranţa redo­bân­di­rii ei. Eden – cuvânt ceresc, loc…

Misiunea medical-umanitară din Kenya

Misiunea medical-umanitară din Kenya

În urmă cu patru luni, deși pla­nul meu pen­tru vară îmi cerea alte res­pon­sa­bi­li­tă­ţi, am fost con­strâns să accept pro­vo­ca­rea făcu­tă de Câmpul American de Nord de a mer­ge cu ei într-o misiu­ne în Kenya.…