Categoria: Știri

Apel Haiti

Iubiți frați din întrea­ga lume,   Salutări creș­ti­ne cu Galateni 6:10: „Aşadar, cât avem pri­lej, să facem bine la toţi, şi mai ales fra­ţi­lor în cre­dinţă.” În ulti­me­le câte­va zile am fost întris­tați de vestea…

Conectează-te la Sursă

„Dacă rămâ­neți în Mine și dacă rămân în voi cuvin­te­le Mele, cereți ori­ce veți vrea, și vi se va da”. (Ioan 15:7) „Toată cunoa­ş­te­rea ade­vă­ra­tă şi rea­la dezvol­ta­re îşi au sur­sa în cunoa­ş­te­rea lui…

1 octombrie: Muzicianul şi viaţa sa cu Dumnezeu

Către toa­te comu­ni­tă­ți­le AZSMR din România și de pre­tu­tin­deni Salutări cre­ş­ti­ne cu Coloseni 3:16. Sperăm că aces­te rân­duri vă află bucu­­rân­­du-vă de bine­cu­vân­tă­ri­le boga­te ale Domnului. Scopul aces­tei scri­sori cir­cu­la­re este de a pro­mo­va şi…

Ecouri din Paradis

Suntem deplin recu­nos­ca­tori lui Dumnezeu pen­tru ca ne‑a dat oca­zia sa ne adu­cem apor­tul in lucra­rea Sa, de data aceas­ta prin inter­me­di­ul muzi­cii. In peri­oa­da 15–21 August 2016 in Romania a avut loc pri­ma Scoala…

Ecouri din Paradis — ultima zi de înscrieri

Azi e ulti­ma zi în care te poți înscrie la școa­la muzi­ca­lă de vară Ecouri din Paradis. Nu lăsa pe ulti­mul moment, dacă hotă­răști să par­ti­cipi. Citește aici deta­lii des­pre tabă­ră și cum se face înscrierea.…