SCRISOARE APEL

„Har și pace vouă de la Dumnezeu Tatăl și de la Domnul nos­tru Isus Hristos!“
Gal.l: 3 Iubiți frați și pri­e­te­ni din Uniunea Română!
In ulti­me­le săp­tămâni, câte­va fami­lii din Uniunea noas­tră au tre­cut prin momen­te foar­te difi­ci­le dato­ri­tă incen­di­i­lor, acci­den­te­lor de cir­cu­la­ție și de mun­că, sol­dân­du-se cu vic­ti­me și pagu­be mate­ri­a­le majo­re. Ca bise­ri­că, am venit în aju­to­rul fie­că­rei fami­lii, încer­când să dimi­nu­ăm pagu­be­le mate­ri­a­le și pe aceas­tă cale ape­lăm la fie­ca­re din­tre mem­brii și pri­e­te­nii noș­tri să con­tri­bu­ie după posi­bi­li­tăți la strân­ge­rea unui aju­tor finan­ci­ar în Sabatul din data de 17 iunie 2017.
Să știți: cine sea­mă­nă puțin, puțin va sece­ra; iar cine sea­mă­nă mult, mult va sece­ra. Fiecare să dea după cum a hotă­rât în ini­ma lui: nu cu păre­re de rău sau de silă, căci „pe cine dă cu bucu­rie îl iubeș­te Dumnezeu.“ 2Cor. 9: 6, 7
Vă mul­țu­mim anti­ci­pat pen­tru aju­to­rul ofe­rit și vă dorim bine­cu­vân­ta­rea lui Dumnezeu!