Proiect misionar — Lugoj

20771746_10214553158130840_1433853182_oDragi tineri, pri­e­te­ni şi frați în Domnul! Prin harul Domnului, avem bucu­ria de a vă invi­ta pe toți cei care sun­teți dori­tori să par­ti­ci­pați la un pro­iect misio­nar orga­ni­zat de Departamentul de Colportaj al Conferinței Banat, în peri­oa­da 28–31 august 2017, în ora­şul Lugoj. 

Planul acțiu­nii: Distribuire de lite­ra­tu­ră reli­gi­oa­să, dar şi de invi­ta­ții pen­tru evan­ghe­li­za­rea ce va avea loc în peri­oa­da 1–3 sep­tem­brie 2017, la Biserica Adventistă de ziua a şap­tea Mișcarea de Reformă din Lugoj (str. Tudor Vladimirescu, nr. 85A), al cărei invi­tat spe­cial este fra­te­le Liviu Tudoroiu. 

După împăr­ți­rea pli­an­te­lor și a înche­ie­rea col­por­ta­ju­lui, va înce­pe seri­i­le de evan­ghe­li­za­re sus­ți­nu­te la Biserica Adventista de ziua a șap­tea-Miscarea de Reformă din Lugoj. 

Prima sea­ra de evan­ghe­li­za­re este de la ora 18:00 și va con­ti­nua si sâm­bă­tă sea­ra iar Duminică 3 sep­tem­brie 2017 va avea loc tot în ace­lași cadru și Conferința Spirituală anuală.

Cazarea pen­tru cei care vor veni de la dis­tan­ță se va face la frați, iar masa o vom servi împre­u­nă la bise­ri­ca din Lugoj. Rugați-vă pen­tru suc­ce­sul aces­tui pro­iect. Toți cei inte­re­sați de acest pro­iect se pot adre­sa pen­tru deta­lii şi înscri­e­re la numă­rul de tele­fon: 0720837496 — Cosmin Paulescu. 0733007570- Oz Demis ‑pen­tru caza­re în Lugoj Vă aștep­tăm cu drag!20732850_10214553158450848_1804437077_n