Categoria: Știri

Scrisoarea de la departamentul de colportaj a CG

Roanoke, 12 Decembrie 2018 Iubiți frați din întrea­ga lume,    Calde salu­tări creș­ti­ne cu urmă­toa­re­le cuvin­te ale Inspirației: „Iată, tri­mit o mul­ți­me de pes­cari, zice Domnul, și‑i vor pes­cui; și după ace­ea, voi tri­mi­te o mul­ți­me de…

Tabăra misionară

Tabăra misio­na­ră din peri­oa­da 23–25 noiem­brie, a fost pre­să­ra­tă cu cli­pe de bucu­rie memo­ra­bi­le. Am avut par­te de mul­te infor­ma­ții spi­ri­tu­a­le,  medi­ca­le și de nutri­ție, pre­cum și demon­stra­ție de artă culi­na­ră. Speranța reve­de­rii într‑o întâlnire…

CE-ȚI MAI LIPSEȘTE?

Tabără pen­tru tineri Dragi ti­neri și nu numai, prin ha­rul lui Dumnezeu avem din nou bucu­ria de a vă in­vită să par­ti­ci­pați spre fina­lul aces­tui an, la o ta­bără orga­ni­zată de Departamentul de Tineret al Uniunii…