Știri

„Dregător de spărturi” — Siret 19 noiembrie

Conferința Moldova, orga­ni­zea­ză Duminică 19 noiem­brie, o adu­na­re spe­cia­lă pen­tru fra­ții și suro­ri­le din par­tea de nord a con­fe­rin­ței cu gene­ri­cul  „Dregător de spăr­turi” La aceas­tă întâl­ni­re vom avea ca oas­pe­te pe fr. Nelu Bogdan! De…

Muzica și reforma protestantă 10–12 noiembrie 2017

Dragi frați și pri­e­te­ni, Ne ală­tu­răm apos­to­lu­lui Pavel care spu­ne „Vorbiți între voi cu psalmi, cu cân­tări de lau­dă și cu cân­tări duhov­ni­cești, și cân­tați și adu­ceți din toa­tă ini­ma lau­dă Domnului.” Efeseni 5:19…

Adunare spirituală — Dregători de spărturi

Frații voș­tri în Domnul Isus din con­fe­rin­ța Moldova, orga­ni­zea­ză o întâl­ni­re spi­ri­tu­a­lă cu gene­ri­cul „ Dregători de spăr­turi„. Adunarea va avea loc Duminică 5 Noiembrie la casa de rugă­ciu­ne din comu­ni­ta­tea Câmpuri din jude­țul Vrancea. Programul…