Încheierea Școlii misionare Emanuel — promoția 2017

Ziua de 06 august 2017 a fost o zi de bucu­rie, o zi de săr­bă­toa­re. În cadrul unui pro­gram de lau­dă, înfru­mu­seţat cu amin­tiri, expe­rienţe, cuvin­te de rămas bun, flori şi lacri­mi, am mar­cat eve­ni­men­tul absol­vi­rii și am urat suc­ces tine­ri­lor care și-au îmbu­nă­tă­ţit sem­ni­fi­ca­tiv cunoș­tinţe­le reli­gi­oa­se pe par­cur­sul celor apro­xi­ma­tiv 3 ani de studiu.

Ne rugăm ca Dumnezeu să le con­du­că pașii pe dru­mul vieţii și să‑i aju­te să fie misio­nari con­sa­cra­ţi aco­lo unde își des­fă­șoa­ră acti­vi­ta­tea. Iar dacă unii din­tre ei vor ale­ge să se dedi­ce în exclu­si­vi­ta­te lucră­rii de slu­ji­re, Îi sun­tem recu­nos­că­tori lui Dumnezeu pen­tru ale­ge­rea lor și le dorim mult succes.

Mai mul­te foto­gra­fii de la absol­vi­rea pro­mo­ți­ei 2017 puteți acce­sa pe con­tul Flickr AZS-MR:

IMG_9962