Categoria: Știri

Serie de dezintoxicare la Campus Porumbacu

Serie de dezintoxicare la Campus Porumbacu

Între 24 – 31 august 2014 va avea loc o nouă serie de dez­in­to­xi­ca­re la Campus Porumbacu. Programul seri­ei de dez­in­to­xi­ca­re va inclu­de: Supraveghere medi­ca­lă Regim nutri­țio­nal de dez­in­to­xi­ca­re per­so­na­li­zat, în func­ție de carac­te­ris­ti­ci­le individuale…

Tabără de vară pentru copii la Cluj-Napoca

Tabără de vară pentru copii la Cluj-Napoca

Tabără de vară pen­tru copii Dragi copii, avem deo­se­bi­ta bucu­rie de a vă invi­ta pe toți cei care sun­teți în cla­se­le 0–8 (apro­xi­ma­tiv 6–15 ani), la o tabă­ră de vară, orga­ni­za­tă în Conferința Ardealul de Nord. Perioada…

Calea către succes, Congres internațional pentru tineri la Marusevec, Croația

Calea către succes — Congres internațional la Marusevec

Dragi pri­e­te­ni, sun­tem mai mult decât feri­ciți de a vă invi­ta la Congresul inter­națio­nal pen­tru tineri: Calea către suc­ces Vara aceas­ta, 27 iulie — 3 august Locația este Marusevec, un oră­șel în nor­dul Croației. Mulți dintre…

Un nou ciclu de cursuri la Școala Misionară Emanuel

Un nou ciclu de cursuri la Școala Misionară Emanuel

Școala Misionară Emanuel Având ca obiec­tiv prin­ci­pal orien­ta­rea ado­les­cen­ți­lor către o via­ță dem­nă, cin­sti­tă și nobi­lă, Uniunea Adventiștilor de Ziua a Șaptea – Mișcarea de Reformă din România orga­ni­zea­ză un nou ciclu de cur­suri al „Școlii…

Wellness și îngrijire corporală

Wellness și îngrijire corporală

  Sănătate și armo­nie pen­tru trup și suflet Fundația Perspective anun­ță con­ti­nu­a­rea pro­gra­mu­lui de well­ne­ss și îngri­ji­re cor­po­ra­lă cu spe­ci­fic medi­cal, nutri­țio­nal și de pro­mo­va­re a sănă­tă­ții prin miș­ca­re în peri­oa­da: Duminică, 18 mai 2014…

Vremea cercetării tale - Tabără pentru tineri la Campus Porumbacu

Vremea cercetării tale — Tabără pentru tineri

În peri­oa­da 18–21 apri­lie 2014 Departamentul de tine­ret al Uniunii Române are bucu­ria de a vă invi­ta la Campus Porumbacu pen­tru tabă­ra de tine­ret aşe­za­tă sub gene­ri­cul VREMEA CERCETĂRII TALE, şi având ca text motto,…

Prietenia cu Isus și cu aproapele - Tabără pentru copii la Pensiunea Mama Luța

Prietenia cu Isus și cu aproapele — Tabără pentru copii

Dragi pri­e­te­ni, Toți cei care aveţi copii cu vâr­sta între 7 şi 15 ani, vă invi­tăm să le ofe­ri­ţi oca­zia de a par­ti­ci­pa la tabă­ra: Prietenia cu Isus și cu aproa­pe­le Locația Pensiunea Mama Luța din…