Sfârșit de cale — Alfons Balbach

Iubiți frați Adventiști de Ziua a Șaptea — Mișcarea de Reformă,balbach
din întrea­ga lume,

Salutări creș­ti­ne cu:

„Şi am auzit un glas din cer care zicea: „Scrie: Ferice de acum înco­lo de morţii care mor în Domnul!“ „Da“, zice Duhul, „ei se vor odihni de oste­ne­li­le lor, căci fap­te­le lor îi urmea­ză!“ (Apocalipsa 14:13).

Fratele nos­tru drag Alfons Balbach a ple­cat în pace să se odih­neas­că în Domnul la vâr­sta de 93 de ani, în Sacramento CA, SUA, luni 27 febru­a­rie, 2017.

 

Fratele Balbach s‑a năs­cut în Lituania în anul 1924, și a cres­cut în Brazilia, în apro­pi­e­re de ora­șul Sao Paulo. Născut ca un lute­ran și căsă­to­rit cu o roma­no cato­li­că, el a luat cunoș­tin­ță pri­ma dată cu Mișcarea de Reformă a Adventiștilor de Ziua a Șaptea în anul 1948. La scurt timp după ce a îmbră­ți­șat ade­vă­rul des­pre Sabat, și‑a ofe­rit în mod volun­tar ser­vi­ci­i­le sale în slu­j­ba bise­ri­cii, ca transla­tor. A deve­nit mem­bru al Mișcării de Reformă în 1950, iar soția sa, Maria Balbach, în 1952.

A fost hiro­to­nit ca pas­tor și a deve­nit activ în depar­ta­men­tul șco­lii misio­na­re și depar­ta­men­tul de publicații.
A scris mul­te cărți, cele mai mul­te din­tre ele fiind lucrări mari, vân­du­te în sute de exem­pla­re în cadrul lucră­rii de col­por­taj, plus bro­șuri și arti­co­le pe dife­ri­te teme, cum ar fi apo­lo­ge­ti­că, pro­fe­ție, sănă­ta­te. Cărțile sale sunt în mili­oa­ne de case și au con­dus mii de sufle­te la cunoaș­te­rea ade­vă­ru­lui prezent.
Fratele Balbach a fost Secretar General al Conferinței Generale între anii 1963–1967 și 1971–1980. El a fost trans­fe­rat în Statele Unite în anul 1972, împre­u­nă cu soția sa, Maria, și cei trei fii ai lor, Alfred, Paul și Charles. Aici el a con­ti­nu­at acti­vi­ta­tea sa pas­to­ra­lă și pro­fe­so­ra­lă, pre­cum și lucra­rea edi­to­ri­a­lă la publi­ca­ți­i­le Reformation Herald, Lecțiile Școlii de Sabat și Standard Bearer.
El a ser­vit ca edi­tor prin­ci­pal al aces­tor publi­ca­ții pen­tru mai mulți ani și a fost, de ase­me­nea, auto­rul prin­ci­pal pen­tru Good Way Series (Calea cea bună), o serie de stu­dii care expli­că prin­ci­pa­le­le punc­te de dife­ren­ță din­tre bise­ri­ca AZS și Mișcarea de Reformă a Adventiștilor de Ziua a Șaptea.
Cu câți­va ani în urmă fra­te­lui Balbach i s‑a cerut de către lide­rii bise­ri­cii să încea­pă colec­ta­rea de date pen­tru car­tea Istoria Mișcării de Reformă a Adventiștilor de Ziua a Șaptea. Aceasta a fost o sar­ci­nă de pro­por­ții uri­a­șe, dar fas­ci­nan­tă, care nece­si­ta o mun­că amplă și difi­ci­lă de cer­ce­ta­re. Lucrarea a fost publi­ca­tă în anul 1999 și s‑a dove­dit a fi o bine­cu­vân­ta­re pen­tru mulți.
Deși s‑a retras din acti­vi­ta­te în anul 1991, pe tot res­tul vie­ții fra­te­le Balbach a fost tot­dea­u­na gata să aju­te, ori de câte ori a fost nevo­ie de ajutor.
Influența fra­te­lui Balbach nu se va opri în acest timp, când el va mer­ge la odih­nă în Isus:
„Când cine­va moa­re, influ­enţa lui nu dis­pa­re oda­tă cu el, ci ea con­ti­nuă să fie exer­ci­ta­tă şi se repro­du­ce de la sine. Influenţa unui om bun, sfânt şi curat con­ti­nuă după moar­tea lui ase­me­nea soa­re­lui care cobo­a­ră în asfinţit, răs­pân­din­du-şi sla­va pe întin­de­rea ceru­lui şi luminând pis­cu­ri­le îna­l­te mult timp după ce s‑a ascuns din­co­lo de înă­lţimi. Tot ast­fel, lumi­na răs­pân­di­tă de fap­te­le celor buni, sfinţi şi cura­ţi se reflec­tă mul­tă vre­me după ce au înce­tat să tră­i­as­că, să lucre­ze şi să vor­beas­că. Faptele lor bune, cuvin­te­le şi exem­plul lor vor trăi veş­nic. „Pomenirea celui nepri­hă­nit ţine în veci.” (Mărturii pen­tru pre­di­ca­tori, pg. 429).
Transmitem sin­ce­re con­do­lean­țe pen­tru copi­ii, nuro­ri­le și nepo­ții fra­te­lui Balbach.
Ca fami­lie a bise­ri­cii aștep­tăm cu nerăb­da­re ziua când Domnul nos­tru Isus se va întoar­ce și va nimici „moar­tea pe vecie: Domnul Dumnezeu şter­ge lacri­mi­le de pe toa­te feţe­le şi înde­păr­tea­ză de pe tot pămân­tul oca­ra popo­ru­lui Său; da, Domnul a vor­bit.” (Isaia 25:8).
În acea zi ne vom întâl­ni din nou cu fra­te­le Balbach și acei care nu au avut pri­vi­le­gi­ul să‑l întâl­neas­că pe acest pământ, vor avea oca­zia să‑l cunoas­că acolo.

Cu dra­gos­te creș­ti­nă, al vos­tru în bine­cu­vân­ta­ta speranță,
Eli Tenorio da Silva
Secretarul Conferinței Generale,
În nume­le Comitetului Executiv și al Consiliului Conferinței Generale

Sursa — http://www.sdarm.org/news-events/news/2017–02-28/brother-alfons-balbach-has-passed-away