“Ești pregătit pentru logodnă?” – Tabără pentru tineri

               

 

Departamentul de Tineret al Uniunii Române vă in­vită cu drag să par­ti­ci­pați în  pri­ma­va­ra  aces­tui an la Campus Porumbacu, jud. Sibiu, pen­tru câ­teva zile de păr­tă­șie creș­tină în ca­drul unei ta­bere natio­na­le care va avea loc în pe­ri­oada 13 – 16  Aprilie 2017 cu Genericul:

 

 “EŞTI PREGĂTIT PENTRU LOGODNĂ ?”

 esperando

Motto:“Te voi logo­di cu Mine pen­tru tot­dea­u­na; te voi logo­di cu Mine prin nepri­hă­ni­re, jude­ca­tă, mare bună­ta­te și îndu­ra­re;  te voi logo­di cu Mine prin cre­din­cio­șie și vei cunoaș­te pe Domnul!” Osea 2:19, 20

 

“Dumnezeu ne vor­beş­te prin natu­ră şi reve­la­ţie, prin pro­vi­denţa Sa şi prin influ­enţa Duhului Său Sfânt. Dar toa­te aces­tea nu sunt sufi­cien­te. Şi noi tre­bu­ie să des­chi­dem ini­mi­le noas­tre Lui. Pentru a avea o via­ţă spi­ri­tu­a­lă şi pute­re mora­lă, tre­bu­ie să avem o con­ti­nuă şi per­so­na­lă legă­tu­ră cu Tatăl nos­tru ceresc. Inimile noas­tre pot fi atra­se spre El; putem medi­ta la lucră­ri­le Sale, la mila Sa, la
bine­cu­vân­tă­ri­le Sale; dar toa­te aces­tea nu înseam­nă a avea comu­niu­ne cu Dumnezeu în ade­vă­ra­tul sens al cuvân­tu­lui. Pentru a avea comu­niu­ne cu Dumnezeu, noi tre­bu­ie să avem să‑I spu­nem ceva cu pri­vi­re la via­ţa noas­tră de fie­ca­re zi.”CH 93.1

 

Te in­vi­tăm cu toa­tă căl­dura la aceas­tă ta­bără unde te vei bu­cura de păr­tă­șia cu Isus, pre­cum și cu cei­la­lţi par­ti­ci­panţi. Roagă-te ca Duhul lui Dumnezeu sa fie revăr­sat într-un mod îmbel­su­gat în cadrul aces­tei tabe­re si nu numai, iar ini­ma fie­că­ru­ia să fie pre­gă­ti­tă pen­tru a pri­mi din toa­ta ini­ma Cuvântului lui Dumnezeu.  Invită-ți pri­e­te­nii care ar dori să participe.

Din pro­gram:

 • Prezentări: pe tema in­spi­rată din generic
 • Grupuri de dis­cu­ţii, cer­curi de rugăciune
 • Program de la­udă: Imnul ta­be­rei, cân­tări, po­e­zii, ex­pe­rienţe, etc.
 • Drumeţii şi alte ac­ti­vi­tăţi re­cre­a­tive, în func­tie de con­di­ți­ile me­teo etc;

 

Dacă aveți vreo pro­pu­nere pen­tru acest pro­gram nu ezi­tați să o trans­mi­teți organizatorilor.

Preţul ca­ză­rii şi al me­sei este următorul:

 • gra­tu­it la copi­ii de până la 7 ani
 • intre 7–14 ani 40 lei/zi caza­re si masa
 • pes­te 14 ani 60 lei/zi caza­re si masa

Pen­tru o ges­tio­na­re efi­cien­tă a ches­tiu­ni­lor ad­mi­nis­tra­tive, or­ga­ni­za­to­rii ta­be­rei vă re­co­mandă să achi­tați ba­nii în fe­lul următor:

 1. Jumătate din tota­lul sumei îi veţi de­pune când in­ten­tio­nati să fa­ceți re­zer­va­rea la unul din­tre ur­mă­toa­rele con­turi bancare:

RO17BTRLRONCRT0121787701- BT — Ghiță Ulici

RO19INGB0000999900816242 — ING- Cristian Paulescu

 1. Restul în func­ție de nu­mă­rul de zile re­zer­vate, îi veţi achi­ta la so­si­rea in tabără.

 

Rezervarea va fi lua­tă în con­si­de­ra­re doar după ce se va achi­ta avan­sul în cont. Pentru cei care do­resc si fie ca­zati la Campus, do­rim să vă trans­mi­tem că re­zer­va­rea se face pen­tru mi­nim 2 zile. Cazarea se va face de joi 13 apri­lie 2017, în­ce­pând cu ore­le 13:00.

Facem apel la ti­neri să se în­scrie cât mai re­pede. Tinerii vor avea pri­o­ri­ta­te la în­scri­ere da­to­rită nu­mă­ru­lui re­dus de lo­curi de ca­zare, aceas­ta ne­în­sem­nând că nu vor fi bine pri­miți și cei mai în vâr­stă sau părinții.

Toți cei in­te­re­sați de acest eve­ni­ment, se pot adre­sa pen­tru mai mul­te deta­lii și în­scri­ere până la data de 6 apri­lie 2017, în li­mita locuri­lor dis­po­ni­bile, la unul din­tre nu­me­rele de te­le­fon: 0720100094 – Ghiță Ulici ‚0767276582 – Cristian Paulescu

 

De reti­nut:

Pentru buna des­fă­șu­rare a aces­tui eve­ni­ment, avem ne­voie de spri­ji­nul și co­la­bo­ra­rea dum­ne­a­voas­tră în toa­te as­pec­tele. De ace­ea cre­dem că re­gu­la­men­tul de mai jos ne va fi de fo­los tu­tu­ror și spe­răm ca fi­e­care par­ti­ci­pant să vină cu o ini­mă des­chisă și umi­lită îna­in­tea lui Dumnezeu, gata să pri­mească tot ce este bun. “Dar toa­te să se facă în chip cuvi­in­cios și cu rân­du­ia­lă.” 1 Corinteni 14:40

– Odată ajuns la ta­bără, fi­e­care par­ti­ci­pant va fi res­pec­tuos față de toți cei­lalți. Acest lu­cru pre­su­pune că toți să dor­mim la ora sta­bi­lită în pro­gram, să fim pre­zenți în sală cu 5–10 mi­nute îna­inte de în­ce­pe­rea ser­vi­ci­i­lor di­vine și să păs­trăm li­niș­tea atât pe co­ri­doare cât și în sală. Va fi in­ter­zisă pre­zenţa în altă ca­meră (de­cât cea în care s‑a fă­cut re­partiza­rea fi­e­ca­ruia) după ora stin­ge­rii.

– Dorința noas­tră este ca ti­ne­rii pre­zenți să par­ti­cipe ac­tiv atât la ac­ti­vi­tă­țile or­ga­ni­zate în sală (pre­zentări, cer­curi de rugă­ciu­ne, dis­cu­ții pe ate­li­ere, pro­grame de la­udă ‚etc.) cât și la ac­ti­vi­tă­țile re­cre­a­tive , ast­fel în­cât să ne pu­tem în­ca­dra în program.

– Înscrierea pen­tru pro­gra­mele de la­udă (cân­tări vo­cale sau in­stru­men­tale, po­e­zii) se pot face oda­tă cu înscri­e­rea la tabă­ră sau din pri­ma zi a ta­be­rei, de­o­a­rece do­rim să avem mo­mente de la­udă pen­tru sla­va lui Dumnezeu pe toa­tă pe­ri­oada ta­be­rei. Avem de ase­me­nea ru­gă­min­tea ca toți cei ce cân­tă la un in­stru­ment mu­zi­cal por­ta­bil, să le lu­ați cu voi de­o­a­rece va exis­ta o orches­tră a taberei.

– Cazarea nu se va face în tim­pul zi­lei de Sabat, pen­tru aceas­ta, cei care plănu­iesc să ajun­gă vi­neri după ami­ază, vă rugăm sa ajun­geți in timp optim, ina­in­te de ince­pe­rea Sabatului care va fi la 20:10 . De ase­me­nea, pen­tru mo­tive de si­gu­ranță a par­ti­ci­pan­ți­lor, vă anun­țăm că por­țile Campusului vor fi în­chise în­tre ore­le 00:00 – 6:00 pe toa­ta du­rata taberei.

- Îmbrăcă­min­tea pe tot par­cur­sul pro­gra­mu­lui ta­be­rei să fie con­form cu prin­ci­pi­ile noas­tre de cre­dință, ba­zate pe re­co­man­dă­rile Bibliei și Spiritului Profetic.

- Deasemenea va fi inter­zi­să folo­si­rea sau păs­tra­rea în incin­ta Campusului a pro­du­se­lor ce con­țin : alco­ol, cofe­i­nă, tutun.

–Nu în ul­ti­mul rând, vrem să vă amin­tim că oda­tă ce ați ales să par­ti­ci­pați la aceas­tă ta­bără v‑ați dat con­simțământul că sun­teți de acord să res­pectați aces­te punc­te mențio­nate mai sus și cu fap­tul că fi­e­care se va com­porta co­res­punzător pen­tru a avea o păr­tă­șie de­o­se­bită cu cei­lalți și cu Dumnezeu.

 

     Programul Taberei “EŞTI PREGATIT PENTRU LOGODNA

  13–16 Aprilie 2017

Joi 13 Aprilie 2017

 • 13:00 —18:00 Timp alo­cat pen­tru cazare
 • 18:30 — Cina
 • 20:00 — 21:30 Deschiderea pro­gra­mu­lui tabe­rei, Prezentare 1
 • 23:00 — Timp pen­tru odih­na si somn

Vineri 14 Aprilie 2017

 • 08:00 — Altarul de dimineață
 • 08:30 — Micul dejun
 • 10:00 —11:50 Prezentare 2, se va acor­da timp pen­tru între­bări si dez­ba­teri pe baza temei prezentate.
 • 12:00 – 13:20 Repetitii de orches­tră si cor
 • 13:30 — Prânzul
 • 14:30 — 18:30 Timp pen­tru soci­a­li­za­re, recre­ere, repe­ti­tii orches­tra si cor, pre­gă­tire pen­tru Sabat, caza­re etc.
 • 18:30 — Cina
 • 20:00 — 21:30 Prezentare 3, Inceperea Sabatului la 20:10
 • 23:00 — Timp pen­tru odih­na si somn

Sâmbătă 15 Aprilie 2017

 • 07:45 — Altarul de dimineață:
 • 08:00 — Micul dejun
 • 09:00 — 09:30 — Pro­gram de laudă
 • 09:30 — 10:45 Școala de Sabat
 • 11:15 — 12:45 Prezentare 4
 • 13:00 — Prânzul

Pauză

 • 16:30 — 18:30 Program de lau­dă (cântări,poezii,experiente, etc.)
 • 18:30 — Cina
 • 20:10 — Program la înche­ie­rea Sabatului
 • 23:30 — Timp pen­tru odih­na si somn

Duminică 16 Aprilie 2017

 • 08:00 — 08:45 Altarul de dimi­nea­ță, Program de înche­ie­re a tabe­rei, Concluzii, etc
 • 09:00 — Micul dejun
 • 10:30 — Excursie (iesi­re in natu­ră sau la anu­mite obiec­tive turis­tice în func­ție de dorin­te­le celor pre­zen­ti si de con­di­ți­ile meteo).
 • Prânzul se va lua la pachet, dupa ser­vi­rea micu­lui dejun pen­tru cei care vor ple­ca in excur­sie sau spre casa.

                                                               Vă aştep­tăm cu drag!!!