“Reforma în Muzică” — Şcoala Muzicală Internaţională — 17–24 iulie 2017

17390538_10207160783172506_4725697233845707081_oIubiţi tineri, muzi­cieni şi fra­ţi în Domnul,

Fie ca aceas­tă invi­ta­ţie să vă găseas­că pe fie­ca­re din­tre voi sănă­toşi şi bucu­rân­du-vă de pacea Domnului nostru!

Dacă rea­li­zăm că toa­tă bună­ta­tea vine din harul lui Dumnezeu, şi că, în mod spe­cial în aces­te zile, nu este întâm­plă­toa­re, atunci cu sigu­ranţă vom pro­cla­ma împre­u­nă cu David: “Domnul este tăria şi scu­tul meu; ini­ma mea se încre­de în El şi sunt aju­tat: de ace­ea ini­ma mea se bucu­ră mult; şi Îl voi lău­da prin cân­te­cul meu.” — Psalm 28:7 (engl.KJV).

Tinerilor le‑a fost încre­dinţat un pro­iect nobil din par­tea Domnului—acela de a pre­zen­ta alto­ra fru­mu­seţea şi bucu­ria unei vieţi cre­ş­ti­ne auten­ti­ce. Uneori aceas­ta poa­te să fie un lucru atât de difi­cil, pen­tru că Satan încear­că să ne pro­voa­ce dez­a­mă­giri, să ne des­cu­ra­je­ze sau să ne tul­bu­re.  Cu toa­te aces­tea, dacă che­măm nume­le Domnului în aju­tor, dacă ne încre­dem în El, dacă urmă­rim să avem o rela­ţie strân­să cu El, putem avea ace­ea­şi expe­rienţă ca David, şi Dumnezeu ne va da o solu­ţie pen­tru toa­te difi­cul­tă­ţi­le, încer­că­ri­le şi ispi­te­le noas­tre. Acest har al lui Dumnezeu va face ca ini­mi­le noas­tre să fie pli­ne de bucu­rie, feri­ci­te şi pli­ne de pace, lucru ce va fi vizi­bil şi din exte­ri­or şi ne va face să fim mulţumitori.

Trăim într-un timp spe­cial. Satan ştie că tim­pul său este scurt, ca urma­re el acţio­nea­ză cu pute­re. Ţinta sa prin­ci­pa­lă este popo­rul lui Dumnezeu—un popor care vrea să menţi­nă sus Cuvântul lui Dumnezeu în ciu­da tutu­ror difi­cul­tă­ţi­lor şi lup­te­lor pe care le înfrun­tă, pen­tru că pen­tru ei acest Cuvânt este lucrul cel mai preţi­os şi impor­tant. Lupta nu este nici­o­da­tă uşoa­ră, fără obs­ta­co­le; însă tre­bu­ie să pri­vim îna­in­te cu cre­dinţă, şi nu ar tre­bui să fim dez­a­mă­gi­ţi, nici des­cu­ra­ja­ţi. Dumnezeu ne ale­ge pen­tru o misiu­ne impor­tan­tă. Asemenea lui Martin Luther, noi avem de făcut o refor­mă în vieţi­le noas­tre şi în ceea ce ne înconjoară.

Anul aces­ta, cu oca­zia ani­ver­să­rii a 500 de ani de la Reformă, când unii mar­chea­ză sfârşi­tul Reformei, este tim­pul să exis­te un grup de oameni şi e tim­pul ca noi să fim acest popor care îna­lţă stea­gul Reformei, pătat cu sân­ge, şi care ara­tă că Reforma con­ti­nuă. Nu putem să ne com­pro­mi­tem cu întu­ne­ri­cul, renu­nţând la prin­ci­pi­i­le noas­tre, care au fost ţinu­te de Reformatori chiar prin dificultăţi.

Ca urma­re a aces­tor gân­duri am for­mu­lat un plan de a pro­mo­va pro­gre­sul muzi­cii şi de a orga­ni­za o şcoa­lă muzi­ca­lă inter­na­ţio­na­lă în Ungaria, unde putem învă­ţa împre­u­nă des­pre muzică—în teo­rie şi în prac­ti­că. Împreună cu tine­rii de aici am expe­ri­men­tat de mul­te ori, prin harul lui Dumnezeu, bine­cu­vân­ta­rea care se află asu­pra muzi­cii cre­ş­ti­ne veri­ta­bi­le. Ne-am aflat de câte­va ori în difi­cul­tă­ţi când, în pra­gul dis­pe­ră­rii ne-am amin­tit Cuvântul lui Dumnezeu, ne-am amin­tit un imn, am înce­put să cân­tăm, şi pute­rea ispi­tei a dis­pă­rut şi bucu­ria şi recu­noş­tinţa i‑au luat locul.

Suntem bucu­roşi să invi­tăm pe toţi tine­rii care iubesc muzi­ca, în Ungaria, la Şcoala Muzicală Internaţională ce se va ţine în Mogyoród, între 17–24 iulie 2017. Tema va fi “Reforma în Muzică” .

Un grup foar­te entu­zi­ast de muzi­cieni şi cân­tă­reţi aşteap­tă să îşi expri­me recu­noş­tinţa şi mulţu­mi­ri­le către Domnul împre­u­nă cu tine. Pentru a faci­li­ta pro­gra­mul, i‑am invi­tat pe fra­ţii Isaac Terceros şi Vili Popovic din Departamentul Muzical al Conferinţei Generale. Ei vor fi pro­fe­so­rii noş­tri de teo­rie  muzi­ca­lă şi de practică.

În tim­pul Şcolii Muzicale, prin­tre alte­le vom pre­găti un pro­gram misio­nar muzi­cal, prin care am vrea să împăr­tă­şim solia evan­ghe­li­ei bucu­ri­ei cu seme­nii noş­tri. În plus, pe lân­gă fap­tul că vom învă­ţa şi vom face muzi­că împre­u­nă, vom avea de ase­me­nea timp pen­tru excur­sii, şi ne vom cunoa­ş­te unii pe alţii.

Dacă aţi vrea să par­ti­ci­pa­ţi la aceas­tă misiu­ne nobi­lă, şi să Îl lău­da­ţi pe Domnul prin ser­vi­cii muzi­ca­le timp de o săp­tămâ­nă întrea­gă, vă rugăm tri­mi­teţi prin ema­il for­mu­la­rul de apli­ca­ţie până la 1 iunie 2017, fra­te­lui  Zoltán Mátyás, Conducătorul Departamentului de Tineret din Câmpul Maghiar, la adre­sa:

 Costuri 

Costul com­plet pen­tru caza­re şi masă pe peri­oa­da 17 – 24 iulie 2017, este de 140 Euro (sau 20 Euro/pers. /noapte). Programul este gra­tu­it pen­tru copii sub 6 ani, copi­ii între 7–12 ani fiind accep­ta­ţi la jumă­ta­te de preţ.

Locaţie

  1. str.Gödöllői, 2146 Mogyoród, Ungaria. (Pentru GPS, folo­si­ţi: 2. Szilas Street, 2146 Mogyoród, Hungary).

Dacă aveţi între­bări, vă rugăm adre­sa­ţi-le fra­te­lui ÁdámTóth, Conducătorul Departamentului Muzical din Câmpul Maghiar, prin ema­il, la:

Vă dorim tutu­ror bine­cu­vân­tări din par­tea Domnului .

În spe­ranţa unei întâl­niri în curând,

Departamentul de Tineret şi Departamentul Muzical al Câmpului Maghiar