Împreună pentru noi proiecte

În peri­oa­da 21–24 octom­brie 2012 a avut loc la Făgăraș o reu­niu­ne a slu­j­ba­și­lor din întrea­ga țară. Au fost de ase­meni invi­tați repre­zen­ta­ții dife­ri­te­lor depar­ta­men­te, oca­zie cu care ei au făcut dife­ri­te pro­iec­te pen­tru bunul mers al lucră­rii în dife­ri­te­le sec­toa­re de acti­vi­ta­te, potri­vit deci­zi­i­lor lua­te la ulti­ma sesiu­ne de dele­gați a Uniunii. În ulti­ma zi au fost invi­tați și slu­j­ba­șii pen­sio­nari, aceștia având posi­bi­li­ta­tea să se bucu­re de o fru­moa­să păr­tă­șie, să afle pro­iec­te­le slu­j­ba­și­lor activi, să dea anu­mi­te sfa­turi celor mai tineri ca ei.