Invitaţie la SEMINAR DE FAMILIE, 21–25 decembrie 2012

Departamentul de Familie al Conferinței Generale vă invi­tă să par­ti­ci­pați la SEMINARUL DE FAMILIE ce se va orga­ni­za la CAMPUS PORUMBACU în peri­oa­da 21–25 decem­brie 2012.

Invitatul spe­cial al semi­na­ru­lui este fr. D. Sureshkumar.
Temele care vor fi pre­zen­ta­te vor cuprin­de deta­lii des­pre modul în care acei care doresc o căs­ni­cie feri­ci­tă ar tre­bui să se rapor­te­ze la căsă­to­rie în func­ție de dife­ri­te­le eta­pe ale vieții.
Astfel, semi­na­rul se adre­sea­ză atât celor necă­să­to­riți, care doresc să-și înte­me­ie­ze fami­lii în teme­re de Dumnezeu, cât și celor deja căsă­to­riți, care doresc feri­ci­rea veș­ni­că a fami­li­i­lor lor.

Costul de par­ti­ci­pa­re este de 200RON/persoană și inclu­de 4 nopți de caza­re și masa înce­pând de vineri sea­ra până marți la amiază.
Pot să se înscrie doar ace­le per­soa­ne care vor par­ti­ci­pa la pro­gra­mul com­plet, nee­xis­tând posi­bi­li­ta­tea înscri­e­rii pen­tru o dura­tă mai mică decât aceasta.
Participarea la pro­gra­me este con­di­țio­na­tă de res­pec­ta­rea stric­tă a regu­la­men­tu­lui de ordi­ne inte­ri­oa­ră al CAMPUSULUI.
Cazările se vor face vineri până la ore­le 16.00, iar ple­ca­rea va fi marți, după masa de prânz.
Rezervările se pot face până cel târ­ziu luni, 10 decem­brie 2012, în limi­ta locu­ri­lor dis­po­ni­bi­le, la fr. Cornel Muntean, tel. 0722–381790.

Vă aștep­tăm cu drag!