Știri

Întrunire de tineret la Făgăraş, 25–27 aprilie 2008

Întrunire de tineret la Făgăraş, 25–27 aprilie 2008

În peri­oa­da 25–27 apri­lie 2008 se va des­fă­șu­ra la Făgăraș o întru­ni­re de tine­ret, la care va par­ti­ci­pa în cali­ta­te de invi­tat spe­cial fra­te­le Davi Paes Silva, vice­pre­șe­din­te­le Conferinței Generale a AZSMR, care va pre­zen­ta cu…

Sfârşit de cale — Oana Bordianu

Sfârşit de cale — Oana Bordianu

Oana a ple­cat din­tre noi, însa nu a deve­nit ast­fel o sim­plă amin­ti­re, ci, chiar daca îi sim­țim lip­sa pen­tru că nu mai este aici acum, ne bucu­răm în spe­ran­ța feri­ci­tei reve­deri care ne va reuni pen­tru…

Întrunire de tineret la Făgăraş, 21–23 decembrie 2007

Întrunire de tineret la Făgăraş, 21–23 decembrie 2007

În peri­oa­da 21–23 decem­brie 2007 se va des­fă­șu­ra la Făgăraș o întru­ni­re de tine­ret la care va par­ti­ci­pa în cali­ta­te de invi­tat spe­cial fra­te­le David Zic, secre­ta­rul Departamentului de admi­nis­tra­ție al Conferinței Generale. În cadrul…

Tabără internaţională de tineret la Voineasa, 19–26 august 2007

Tabără internaţională de tineret la Voineasa, 19–26 august 2007

În peri­oa­da 19–26 august 2007 s‑a des­fă­șu­rat la Voineasa, jud. Vâlcea, o con­fe­rin­ță inter­națio­na­lă de tine­ret, sub gene­ri­cul „Cu Dumnezeu în fie­ca­re zi”. Adunarea s‑a bucu­rat de o bună par­ti­ci­pa­re pe tot par­cur­sul săp­tămâ­nii, iar de…

Inaungurare şi botez la Repedea (Maramureş), 12 august 2007

Inaungurare şi botez la Repedea (Maramureş), 12 august 2007

La 12 august 2007, a fost inau­gu­ra­tă o fru­moa­să casă de adu­na­re, în pito­reas­ca loca­li­ta­te Repedea din jude­țul Maramureș. Începută prin­tre pri­me­le case de adu­na­re din România, în 1990, dato­ri­tă a nenu­mă­ra­te pro­ble­me și pie­dici de natu­ră…

Noua promoţie a Institutului Misionar Emanuel, 6–16 august 2007

Noua promoţie a Institutului Misionar Emanuel, 6–16 august 2007

Din 6 până în 16 august s‑a des­fă­șu­rat pri­mul curs al noii gene­ra­ții a Institutului Misionar Emanuel din Făgăraș. Întrucât aceas­tă insti­tu­ție are ca obiec­tiv nu doar pre­gă­ti­rea de vii­tori lucră­tori biblici și pre­di­ca­tori, ci și…