Gândește diferit!

Zilele de 12–14 octom­brie 2012 s‑au dove­dit a fi pri­lej de bucu­rie pen­tru toți tine­rii ce au ales să par­ti­ci­pe la tabă­ra orga­ni­za­tă de Conferința Muntenia.

Sub gene­ri­cul „Gândește dife­rit!” am reu­nit sub ace­lași aco­pe­riș tineri din toa­te col­țu­ri­le țării, spre a supu­ne dez­ba­te­rii iden­ti­fi­ca­rea noas­tră de copii ai lui Dumnezeu. Noul con­cept abor­dat s‑a dove­dit de‑a drep­tul folo­si­tor, ast­fel încât majo­ri­ta­tea s‑a decla­rat mulțumită.

Într‑o atmosfe­ră des­tin­să și pri­mi­toa­re, tine­rii au fost aștep­tați vineri, 12 octom­brie, la vila Doi Ponei din Poiana Țapului. Micile aten­ții le-au îndul­cit sosi­rea. Programul de vineri sea­ra a con­stat în diver­se acti­vi­tăți de cunoaș­te­re și lucru în echi­pă. Ziua de sâm­bă­tă a înce­put într-un mod obiș­nu­it, cu dez­ba­te­rea celor două lec­ții. Studiul din peri­oa­da prân­zu­lui a cuprins două păr­ți, două moduri de abor­da­re ale mot­to-ului „Gândește dife­rit!”. Acest titlu repre­zin­tă iden­ti­fi­ca­rea noas­tră drept copii ai lui Dumnezeu, tră­ind în aceas­tă lume, dar dife­riți de obi­ce­iu­ri­le și prac­ti­ci­le ei.

„Încolo, toți să fiți cu ace­leași gân­duri, sim­țind cu alții, iubind ca fra­ții, miloși, sme­riți.” (1Petru 3:8).

Purtăm noi nume­le de copil al lui Dumnezeu? Suntem mân­dri de aceas­ta? Dumnezeu așteap­tă să ne dife­ren­ți­em de aceas­tă lume, nu să deve­nim una cu ea. Este nevo­ie de un far al spe­ran­ței, de o călă­u­ză pen­tru cei ce sunt gata să devi­nă copi­ii Săi. Noi sun­tem unel­te­le, El este Maestrul. Să renun­țăm la gân­du­ri­le ce exer­ci­tă o influ­en­ță rea asu­pra noas­tră, pen­tru că, prin cul­ti­va­rea gân­du­ri­lor cura­te și sfin­te, omul devi­ne mai bun. Pulsul spi­ri­tu­al este acce­le­rat și pute­rea de a face bine­le, mărită.

Care ar tre­bui să fie pre­o­cu­pa­rea tine­ri­lor? Cuvântul lui Dumnezeu, și să spu­nem ase­me­nea lui Pavel: „Departe de mine gân­dul să mă laud cu alt­ce­va decât cu cru­cea Domnului nos­tru Isus Hristos, prin care lumea este răs­tig­ni­tă față de mine și eu față de lume.”(Galateni 6:14).

Două căi ne stau la dis­po­zi­ție; bine­le și răul; ale­ge via­ța ca să tră­iești! Un sin­gur gând inspi­rat de Duhul Sfânt și îndrep­tat spre Dumnezeu ar spul­be­ra toa­te stra­te­gi­i­le. Prin lucra­rea împo­tri­va lui Dumnezeu, omul adu­ce pro­pri­u­lui său suflet cel mai mare rău. Nu se poa­te găsi bucu­rie ade­vă­ra­tă pe căra­rea pe care a interzis‑o Acela care îngri­jeș­te de feri­ci­rea cre­a­tu­ri­lor Sale.

Soluția? „Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaș­te-mi ini­ma! Încearcă-mă și cunoaș­te-mi gân­du­ri­le!” (Ps. 139:23).

Programul de după-ami­a­ză a con­stat în cân­tări de lau­dă și împăr­tă­și­rea de expe­rien­țe, unde fie­ca­re din­tre cei pre­zenți a avut posi­bi­li­ta­tea să-și adu­că aportul.

Închiderea, mar­ca­tă la apu­sul soa­re­lui, a dat posi­bi­li­ta­tea des­fă­șu­ră­rii de noi acti­vi­tăți, gus­tări și… timp liber. Duminică dimi­nea­ța a repre­zen­tat o sur­pri­ză, deo­a­re­ce câți­va tineri au pre­gă­tit masa pen­tru toți par­ti­ci­pan­ții și ast­fel, ne-am bucu­rat de momen­te de părtășie.
Cu spe­ran­ța unei noi întâl­niri, ne-am des­păr­țit de toți cei ală­tu­ri de care am împăr­tă­șit amin­tiri, expe­rien­țe și timp valoros.

Mulțumim celor ce ne-au spri­ji­nit în aceas­tă acti­vi­ta­te și toa­tă lau­da ini­mii noas­tre o îndrep­tăm către Tatăl ceresc.

Ligia Andreea Dinu