Știri

Ultima sesiune a Scolii Misionare Emanuel, 12–22 februarie 2007

Ultima sesiune a Scolii Misionare Emanuel, 12–22 februarie 2007

Între 12–22 febru­a­rie 2007 s-a des­fă­șu­rat la Făgăraș ulti­ma sesiu­ne a aces­tei pro­mo­ții a Institutului Misionar „Emanuel” sub îndru­ma­rea fra­te­lui David Zic, secre­ta­rul Conferinței Generale. Cu aceas­tă oca­zie, stu­den­ții au stu­di­at cur­sul de ecle­zi­o­lo­gie, pre­dat de…

Vizita Fratelui Daniel Lee, ianuarie 2007

Vizita Fratelui Daniel Lee, ianuarie 2007

În inter­va­lul 4–20 ianu­a­rie 2007, Uniunea Română s-a bucu­rat de vizi­ta fra­te­lui Daniel Lee, res­pon­sa­bi­lul Departamentului de publi­ca­ții al Conferinței Generale, care și-a adus o pre­ți­oa­să con­tri­bu­ție la bunul mers al Departamentului de edi­tu­ră al…

Seminar misionar la Făgăraş, 8–11 ianuarie 2007

Seminar misionar la Făgăraş, 8–11 ianuarie 2007

În peri­oa­da 8–11 ianu­a­rie s-a des­fă­șu­rat la Făgăraș un semi­nar pe teme misio­na­re și de col­por­taj, sus­ți­nut de fra­te­le Rolly Dumaguit, res­pon­sa­bi­lul Departamentului de Colportaj al Conferinței Generale, la care au par­ti­ci­pat o serie de…

Adunare de tineret la Făgăraş, 31 decembrie 2006 — 2 ianuarie 2007

Adunare de tineret la Făgăraş, 31 decembrie 2006 — 2 ianuarie 2007

În peri­oa­da 31 decem­brie 2006 – 2 ianu­a­rie 2007 s-a des­fă­șu­rat la Făgăraș adu­na­rea de tine­ret a câm­pu­lui Ardealul de Sud și Moldova, însă prin­tre par­ti­ci­panți s-au numă­rat și mulți tineri din cele­lal­te con­fe­rin­țe. Programul a cuprins…

Tabără de copii la Făgăraş, 24–28 decembrie 2006

Tabără de copii la Făgăraş, 24–28 decembrie 2006

În peri­oa­da 24–28 decem­brie 2007 s-a ținut la sedi­ul Uniunii din Făgăraș o tabă­ră de copii, majo­ri­ta­tea cu vâr­ste cuprin­se între 10–14 ani, în cadrul care­ia s-au pre­zen­tat teme bibli­ce, cur­suri de sănă­ta­te, comu­ni­ca­re și…

Botez la Voila, 26 octombrie 2006

Botez la Voila, 26 octombrie 2006

26 octom­brie 2006 — încă un suflet tânăr a adus bucu­rie în ini­ma părin­ți­lor și a comu­ni­tă­ții Făgăraș prin legămân­tul pe care l-a înche­iat cu Dumnezeu prin botez. A fost o zi înso­ri­tă, o zi fru­moa­să care va rămâ­nea…

Conferinţă spirituală Ardealul de Sud, 22 octombrie 2006

Conferinţă spirituală Ardealul de Sud, 22 octombrie 2006

Conferința Ardealul de Sud a orga­ni­zat în data de 22 octom­brie 2006 o con­fe­rin­ță spi­ri­tu­a­lă având ca tema­ti­că „Să luăm sea­ma la umble­te­le nos­tre, să le cer­ce­tăm și să ne întoar­cem la Domnul.“ Plângerile lui Ieremia…