Tabără de tineret

În peri­oa­da 28 Decembrie 2012 — 1 ianu­a­rie 2013 Departamentul de tine­ret al Uniunii Române are bucu­ria de a vă invi­ta la Porumbacu pen­tru tabă­ra de tine­ret așe­za­tă sub gene­ri­cul „LA RĂSCRUCE DE DRUMURI”, și având ca text mot­to, ver­se­tul din Iov 38:19 p.p. „Unde este dru­mul care duce la loca­șul lumi­nii”.

“Inima iubi­rii divi­ne tân­jeș­te după copi­ii Săi de pe pământ cu o pute­re mai tare decât moar­tea. Dând pe Fiul Său pen­tru noi, El ne‑a dăru­it totul în acest unic dar. Viața, moar­tea și lucra­rea de mij­lo­ci­re a Mântuitorului, lucra­rea înge­ri­lor în favoa­rea noas­tră și sus­pi­ne­le negră­i­te ale Duhului Sfânt și, mai pre­sus de toa­te, Tatăl lucrând totul prin toți, inte­re­sul necon­te­nit al fiin­țe­lor cerești: toa­te aces­tea sunt puse în slu­j­ba mân­tu­i­rii oame­ni­lor.” Calea către Hristos.

Dacă și ini­ma ta tân­jeș­te după Isus, te invi­tăm cu toa­tă căl­du­ra la aceas­tă tabă­ră unde te vei bucu­ra de păr­tă­șia cu Isus care va fi invi­ta­tul nos­tru spe­cial, pre­cum și de păr­tă­șia cu cei­lalți par­ti­ci­panți la aceas­tă tabă­ră. Poate ai une­le între­bări care te maci­nă și la care încă nu ai aflat răs­pun­sul și cu aceas­tă oca­zie Duhul Domnului este pre­gă­tit să-ți răs­pun­dă. De ace­ea pre­gă­teș­te-ți ini­ma să auzi gla­sul Domnului, înăl­ță rugă­ciuni stă­ru­i­toa­re către ceruri, sme­reș­te-te, pos­teș­te și așteap­tă în tăce­re ca Domnul să-ți vorbească.

Din pro­gram:
— Teme sus­ți­nu­te de tineri inspi­ra­te din generic;
— Grupuri de discuții;
— Program de lau­dă, cân­tări, poe­zii, experiențe;
— Drumeții și alte acti­vi­tăți recreative;
— Concurs biblic pe gru­pe (gru­pe­le for­ma­te pe con­fe­rin­țe sau pe luni­le de naș­te­re), de ace­ea insis­tăm să stu­di­ați Biblia măcar o oră pe zi;
— Program spe­cial la cum­pă­na din­tre ani.

Prețul cază­rii și al mesei este de 200 Ron/persoană/toată peri­oa­da, bani care vor fi achi­tați de dum­ne­a­voas­tră vineri când sosiți la campus.

Rezervările se fac până pe 23 Decembrie 2012 în limi­ta locu­ri­lor dis­po­ni­bi­le. Vă rugăm să anun­țați par­ti­ci­pa­rea cât mai devre­me pen­tru a nu avea pro­ble­me cu locu­ri­le de caza­re și dacă va fi nevo­ie să ape­lăm și la pro­pri­e­ta­rii vile­lor și căsuțe­lor din împrejurimi.
Facem apel la tineri să se înscrie cât mai repe­de, pen­tru că exis­tă ten­din­ța de a ne înscrie în ulti­me­le zile. Tinerii vor avea pri­o­ri­ta­te la înscri­e­re dato­ri­tă numă­ru­lui redus de locuri de caza­re, asta neîn­sem­nând că nu vor fi bine pri­miți și cei mai în vâr­stă sau părinții.
Nu vom răs­pun­de de ace­ia care vor sosi la tabă­ră și nu și-au făcut rezer­va­rea în prealabil.

Înscrierile se vor face la Cristian Paulescu la unul din­tre urmă­toa­re­le nume­re: 0767276582/0765855134 sau tri­mițând e‑mail la adre­sa (în ema­il veți spe­ci­fi­ca nume­le celor înscriși pre­cum și un număr de tele­fon valid pen­tru a vă contacta).

Atenție: Vă rugăm să ajun­geți cu cel puțin o oră îna­in­te de apu­sul soa­re­lui. Legea ceru­lui este legea ordi­nii și a punc­tu­a­li­tă­ții și Isus are ace­leași aștep­tări astăzi de la copi­ii Săi.
Programul vineri sea­ra, va înce­pe oda­tă cu des­chi­de­rea Sabatului la ora 16:30.

În pri­vin­ța pro­gra­mu­lui vom reve­ni și cu alte deta­lii în timp util.

“Și Duhul și Mireasa zic: Vino! Și cine aude, să zică: Vino! Și celui ce îi este sete, să vină; cine vrea, să ia apa vie­ții fără pla­tă!” Apocalipsa 22:17

Vă aștep­tăm cu drag!

Departamentul de tine­ret al Uniunii Române