Vizită la Centrul de Integrare prin Terapie Ocupațională pentru adulți din comuna Tătărăi, jud. Prahova

În comu­na Tătărăi jud. Prahova exis­tă un cen­tru pen­tru adulți, unde locu­iesc în jur de 40 de per­soa­ne cu diza­bi­li­tăți, cu vâr­ste cuprin­se între 18 și 37 de ani. În acest loc tine­rii care se pot depla­sa depun o mun­că uti­lă, după pute­ri­le lor, îngri­jind ani­ma­le­le fer­mei din incin­ta așe­ză­mân­tu­lui sau lucrând în gră­di­na de zar­za­vat a aces­tu­ia. Chiar dacă sunt spon­so­ri­zați de o orga­ni­za­ție din stră­i­nă­ta­te, nevo­i­le lor sunt încă des­tul de mari, motiv pen­tru care se bucu­ră nespus atunci când cine­va îi vizi­tea­ză și le adu­ce daruri.

Grupe de frați din comu­ni­tă­ți­le Bucov, Pleașa, București, Cocorăști, Păstârnacu, au efec­tu­at câte­va vizi­te în acest loc, ofe­rind aces­tor tineri hai­ne, ali­men­te și alte lucruri de care au nevo­ie. În cadrul vizi­te­lor tine­rii au putut par­ti­ci­pa la scur­te pro­gra­me reli­gi­os în care au putut ascul­ta mesa­jul evan­ghe­li­ei. Au fost de ase­me­nea învă­țați să ape­le­ze la Tatăl nos­tru Ceresc, în rugă­ciu­ne, pen­tru a‑i cere pro­tec­ție și aju­tor. Ei și-au unit gla­su­ri­le cu vizi­ta­to­rii, lăudându‑L pe Dumnezeu pen­tru bună­ta­tea Sa.