Tabără pentru tineri la poalele Munţilor Semenic Văliug, 1–3 martie 2013

Grădina ini­mii

„Fiecare ini­mă are podul ei cu vechi­turi, pe care nu se îndu­ră să le arun­ce nici­o­da­tă, dar le scu­tu­ră din când în când.”

Stimați tineri din Conferința Banat și nu numai, vă aștep­tăm în peri­oa­da 1–3 mar­tie 2013 la o tabă­ră pen­tru tineri ce se va des­fă­șu­ra la poa­le­le Munților Semenic în sta­țiu­nea Văliug jude­țul Caraș-Severin într-un superb pei­saj montan. Cazarea va fi la Hotelul Rândunica. Camerele sunt de 2, 3, 4 locuri cu baie pro­prie, sală de con­fe­rin­țe, sală de mese, par­ca­re. Prețul cază­rii este de 30 de lei/noapte iar mân­ca­rea este pe cont pro­priu. Cei care nu au posi­bi­li­tăți finan­ci­a­re și vor să vină cu noi, să se adre­se­ze lui Cristi Țona și vom găsi o solu­ție. Soarele apu­ne la 18:20, vă rugăm să veniți cu 1 oră mai devre­me pen­tru a putea face caza­rea și a întâm­pi­na Sabatul împreună.

Din pro­gram:
— Cântări, poe­zii, expe­rien­țe, dis­cu­ții pe ate­li­e­re, Studiu din Căminul Advent cap. 31 și 32, pla­nuri pen­tru un pro­iect muzi­cal pen­tru „Sărbătorile de Paști”, plim­ba­re în natu­ră, masă de păr­tă­șie cu mămă­li­gu­ță și car­tofi copți, acti­vi­tăți recre­a­ti­ve iar Duminică vom mer­ge la schi, sanie sau tubing (bar­că pne­u­ma­ti­că) în sta­țiu­nea Semenic afla­tă la 1400m altitudine.

Utile:
— Aduceți-vă echi­pa­ment pen­tru zăpa­dă și bule­tin de iden­ti­ta­te pen­tru închi­ri­e­rea echi­pa­men­te­lor sportive.
— Asigurați-vă auto­tu­ris­mul cu cau­ciu­curi de iarnă.
- Roagă-te pen­tru ca aceas­tă tabă­ră sa fie de un real folos spi­ri­tu­al și să te moti­veze să-ți cul­tivi gră­di­na inimii.

Cum ajun­geți la tabă­ră și poze cu loca­ția:
— Trebuie să ajun­geți în ora­șul Reșița jude­țul Caraș-Severin, când a‑ți intrat în oraș îndrep­tați-vă spre cen­tru urmă­rind indi­ca­to­rul Semenic. Mergeți spre Semenic 23 de km până ajun­geți în comu­na Văliug. Ieșiți din ea și ATENȚIE: Nu mai con­ti­nu­ați tra­se­ul spre Semenic, ci faceți dreap­ta pe lân­gă pâr­tia de schi urmă­rind indi­ca­to­rul Hotel Claris. Urmează Pensiunea Gasthof Tirol, după ace­ea urmea­ză Hotel Aquaris iar după ace­ea Hotel Rândunica.
— Cei care nu aveți trans­port din Reșița con­tac­tați-ne pen­tru infor­ma­ții cu cel puțin o săp­tămâ­nă înainte.

Pentru alte informații:
Cristi Țona — 0768258486
Doru Sârbu — 0727300739