Tabără de tineret, 11–14 aprilie 2013

Tabără pentru tineri la Campus Porumbacu

În peri­oa­da 11–14 apri­lie, 2013, Departamentul de tine­ret al Uniunii Române are bucu­ria de a vă invi­tă la Campus Porumbacu pen­tru o tabă­ră de tine­ret cu gene­ri­cul „Păzește-ți ini­ma”.

Moto Proverbele 4:23: „Păzește-ți ini­ma mai mult decât ori­ce, căci din ea ies izvoa­re­le vieții.”

„Tânărul meu, Duhul Sfânt te invi­tă azi. Vino cu toa­tă ini­ma la Hristos! Pocăiește-te de păca­te­le tale, măr­tu­ri­seș­te totul lui Dumnezeu, pără­seș­te ori­ce nele­giu­i­re și poți să-ți însu­șești toa­te făgă­du­in­țe­le Sale. ‚Priviți la Mine și veți trăi’ este invi­ta­ția Sa pli­nă de har.” E.G. White, Testimonies, vol. 5, pag. 634

Te invi­tăm cu toa­tă căl­du­ra la aceas­tă tabă­ră unde te vei bucu­ra de păr­tă­șia cu Isus, pre­cum și de păr­tă­șia cu cei­lalți participanți.

Pregătește-ți ini­ma să auzi gla­sul Domnului, îna­l­ță rugă­ciuni stă­ru­i­toa­re către ceruri, sme­reș­te-te, pos­teș­te și așteap­tă în tăce­re ca Domnul să-ți vorbească.

Tabăra îl va avea ca invi­tat spe­cial pe pas­to­rul Liviu Tudoroiu, care ne va aju­ta să găsim solu­ții la enig­me­le noas­tre și sub inspi­ra­ția Duhului Sfânt ne va îndrep­ta pașii spre o cunoaș­te­re mai pro­fun­dă a lui Isus.

Din pro­gram:

  • Teme;
  • Studiile din săp­tămâ­na de rugăciune;
  • Grupuri de discuții;
  • Program de lau­dă, cân­tări, poe­zii, experiențe;
  • Drumeții și alte acti­vi­tăți recre­a­ti­ve dacă vom avea posi­bi­li­ta­tea și tim­pul necesar;
  • Dacă va fi posi­bil, repe­ti­ții de cor

Prețul cază­rii și al mesei este de 150 Ron/persoană/toată peri­oa­da, bani care vor fi achi­tați astfel:

  1. Când faceți rezer­va­rea, veți depu­ne 50 Ron în urmă­to­rul cont ban­car: RO19INGB0000999900816242 pe nume­le Cristian Paulescu (Dacă nu depu­neți aceas­tă sumă, rezer­va­rea nu va fi valabilă).
  2. Restul de 100 Ron îi veți achi­ta la sosi­rea voas­tră la tabără.

Înscrierile se vor face la Cristian Paulescu (după ce ați depus cei 50 Ron) la unul din­tre urmă­toa­re­le nume­re: 0767 276 582; 0760 390 593.

Rezervările se fac până pe 5 apri­lie 2013, în limi­ta locu­ri­lor disponibile.

Facem apel la tineri să se înscrie cât mai repe­de, pen­tru că exis­tă ten­din­ța de a ne înscrie în ulti­me­le zile. Tinerii vor avea pri­o­ri­ta­te la înscri­e­re dato­ri­tă numă­ru­lui redus de locuri de caza­re, aceas­ta neîn­sem­nând că nu vor bine pri­miți și cei mai în vâr­stă sau părinții.

Nu vom răs­pun­de de ace­ia care vor sosi la tabă­ră fără o rezer­va­re prealabilă.

Atenție: Vă rugăm să ajun­geți îna­in­te de ora 17:00. Legea ceru­lui este legea ordi­nii și a punc­tu­a­li­tă­ții și Isus are ace­leași aștep­tări astăzi de la copi­ii Săi.

În pri­vin­ța pro­gra­mu­lui vom reve­ni și cu alte deta­lii în timp util.

„Și Duhul și Mireasa zic: Vino! Și cine aude, să zică: Vino! Și celui ce îi este sete, să vină; cine vrea, să ia apa vie­ții fără pla­tă!” Apocalipsa 22:17

Vă aștep­tăm cu drag!

Departamentul de Tineret al Uniunii Române