Seminar de nutriție în orașul Constanța

În ora­șul Constanța s‑au des­fă­șu­rat o serie de semi­na­re în cadrul căro­ra sora Lidia Boje a pre­zen­tat nevo­ia unui stil de via­ță sănă­tos în favoa­rea men­ți­ne­rii sau recu­pe­ră­rii sănătății.

În peri­oa­da 7–10 febru­a­rie 2013 a avut loc fes­ti­vi­ta­tea de înche­ie­rea a ulti­mu­lui modul, oca­zie cu care absol­ven­ții cur­su­ri­lor au pre­zen­tat, ca pro­bă prac­ti­că, dife­ri­te pro­du­se, pre­pa­ra­te de ei, după rețe­te­le învățate.

Intenționăm ca în luna apri­lie să ini­ți­em o altă serie de semi­na­re, cetă­țe­nii aces­tui oraș dove­din­du-se inte­re­sați de subiec­tul schim­bă­rii sti­lu­lui de via­ță în bene­fi­ci­ul sănătății.