Categoria: Știri

Evanghelizare la Porumbacu, 19 februarie 2007

Evanghelizare la Porumbacu, 19 februarie 2007

Începând de luni, 19 febru­a­rie 2007, în comu­ni­ta­tea Porumbacu, jud. Sibiu, a fost dema­ra­tă o acțiu­ne de evan­ghe­li­za­re, la ini­ția­ti­va comu­ni­tă­ții loca­le în cola­bo­ra­re cu Conducerea Conferinței Ardealului de Sud. Seria de mesa­je evan­ghe­lis­ti­ce este prezentată…

Şedinţă cu părinţii la Târgu Mureş, 18 februarie 2007

Şedinţă cu părinţii la Târgu Mureş, 18 februarie 2007

Duminică, 18 febru­a­rie 2007, în bise­ri­ca noas­tră din Târgu Mureș s‑a des­fă­șu­rat o întru­ni­re cu o par­te din părin­ții din zonă, în cadrul căre­ia s‑au dis­cu­tat căi, mij­loa­ce și moda­li­tăți de a ieși în întâm­pi­na­rea tine­ri­lor și…

Ultima sesiune a Scolii Misionare Emanuel, 12–22 februarie 2007

Ultima sesiune a Scolii Misionare Emanuel, 12–22 februarie 2007

Între 12–22 febru­a­rie 2007 s‑a des­fă­șu­rat la Făgăraș ulti­ma sesiu­ne a aces­tei pro­mo­ții a Institutului Misionar „Emanuel” sub îndru­ma­rea fra­te­lui David Zic, secre­ta­rul Conferinței Generale. Cu aceas­tă oca­zie, stu­den­ții au stu­di­at cur­sul de ecle­zi­o­lo­gie, pre­dat de…

Vizita Fratelui Daniel Lee, ianuarie 2007

Vizita Fratelui Daniel Lee, ianuarie 2007

În inter­va­lul 4–20 ianu­a­rie 2007, Uniunea Română s‑a bucu­rat de vizi­ta fra­te­lui Daniel Lee, res­pon­sa­bi­lul Departamentului de publi­ca­ții al Conferinței Generale, care și‑a adus o pre­ți­oa­să con­tri­bu­ție la bunul mers al Departamentului de edi­tu­ră al…

Seminar misionar la Făgăraş, 8–11 ianuarie 2007

Seminar misionar la Făgăraş, 8–11 ianuarie 2007

În peri­oa­da 8–11 ianu­a­rie s‑a des­fă­șu­rat la Făgăraș un semi­nar pe teme misio­na­re și de col­por­taj, sus­ți­nut de fra­te­le Rolly Dumaguit, res­pon­sa­bi­lul Departamentului de Colportaj al Conferinței Generale, la care au par­ti­ci­pat o serie de…

Adunare de tineret la Făgăraş, 31 decembrie 2006 — 2 ianuarie 2007

Adunare de tineret la Făgăraş, 31 decembrie 2006 — 2 ianuarie 2007

În peri­oa­da 31 decem­brie 2006 – 2 ianu­a­rie 2007 s‑a des­fă­șu­rat la Făgăraș adu­na­rea de tine­ret a câm­pu­lui Ardealul de Sud și Moldova, însă prin­tre par­ti­ci­panți s‑au numă­rat și mulți tineri din cele­lal­te con­fe­rin­țe. Programul a cuprins…

Tabără de copii la Făgăraş, 24–28 decembrie 2006

Tabără de copii la Făgăraş, 24–28 decembrie 2006

În peri­oa­da 24–28 decem­brie 2007 s‑a ținut la sedi­ul Uniunii din Făgăraș o tabă­ră de copii, majo­ri­ta­tea cu vâr­ste cuprin­se între 10–14 ani, în cadrul care­ia s‑au pre­zen­tat teme bibli­ce, cur­suri de sănă­ta­te, comu­ni­ca­re și…