Tabără de tineret la Durău, 13–15 martie 2009

În peri­oa­da 13–15 mar­tie 2009 cei tineri, și nu numai, au avut oca­zia de a par­ti­ci­pa la adu­na­rea de tabă­ră orga­ni­za­tă la Durău, jude­țul Neamț. Stațiunea Durău este situ­a­tă într‑o regiu­ne mun­toa­să, la poa­le­le masi­vu­lui Ceahlău, unde liniș­tea, aerul curat și fru­mu­se­țea pei­sa­ju­lui te fac să nu te mai saturi admi­rând bine­cu­vân­ta­rea naturii.
Înainte de a par­ti­ci­pa la aceas­tă tabă­ră, mulți nu erau pe deplin hotă­râți dacă meri­tă sau nu să fie pre­zenți la tabă­ra de la Durău. Ei bine, nu cred că a fost cine­va căru­ia să îi pară rău că a fost pre­zent la aceas­tă tabă­ră. Poate și tema cen­tra­lă a tabe­rei, “Fiți gata”, i‑a deter­mi­nat pe unii din­tre tineri sa vină la tabă­ră, aceștia sim­țind nevo­ia pre­gă­ti­rii noas­tre ca aștep­tă­tori ai lui Isus.

Programul tabe­rei a înce­put vineri sea­ra, la apu­sul soa­re­lui, printr‑o scur­tă cuvân­ta­re și ura­rea de “Bun-venit”. Sâmbătă am par­ti­ci­pat cu toții la obiș­nu­i­tul pro­gram al lec­ți­i­lor de Sabat și mai apoi sfa­tu­ri­le din Cuvântul lui Dumnezeu pre­zen­ta­te de fra­te­le Bogdan Pomană. Tinerii au fost activi și au par­ti­ci­pat la pro­gra­mul de după-ami­a­ză cu cân­tări, poe­zii și expe­rien­țe spe­ci­a­le. Sâmbătă sea­ra, cu toții am avut oca­zia de a ne tes­ta cunoș­tin­țe­le bibli­ce prin­tr-un joc inte­rac­tiv, foar­te interesant.
Ziua de dumi­ni­că a fost spe­cia­lă. Tinerii pre­zenți au avut posi­bi­li­ta­tea să asis­te la o dis­cu­ție cu tema “Meserii pen­tru tine­rii creș­tini”. Avantajele și dez­a­van­ta­je­le unor dome­nii impor­tan­te în care tine­rii își pot ale­ge un vii­tor au fost dez­bă­tu­te într-un mod extrem de inte­re­sant și apre­ciat de toți. În a doua par­te a zilei a fost orga­ni­za­tă o ieși­re în aer liber și am vizi­tat cu toții Rezervația de zim­bri din loca­li­ta­tea Vânători și de ase­me­nea Cetatea Neamțului.
A fost un mod plă­cut de a ne recrea și de a petre­ce un week-end medi­tând la ceea ce Dumnezeu doreș­te de la noi și anu­me să „fim gata” având mereu ca țin­tă cea mai mare favoa­re dată vreo­da­tă unui om: ace­ea de a sta la dreap­ta Tatălui și de a vor­bi față în față cu Isus – Salvatorul nostru.
Pe lân­gă îndem­nul natu­rii și splen­doa­rea locu­lui, atmosfe­ra cal­dă din­tre tineri și păr­tă­șia fră­țeas­că au făcut din aceas­tă întâl­ni­re o bucu­rie și o bine­cu­vân­ta­re pen­tru toți cei prezenți.

A con­sem­nat Cosmin R.