Tabără de tineret la Gura Răştii (Cluj), 6–8 martie 2009

Dumnezeu a dat tine­ri­lor oca­zia de a se întâl­ni în cadrul unei tabe­re lân­gă Cluj, la Gura Răștii, în peri­oa­da 6–8 mar­tie 2009. La aceas­tă întru­ni­re au par­ti­ci­pat tineri din mai mul­te zone ale țării: Banat, Ardealul de Sud, Muntenia și bine­în­țe­les Ardealul de Nord, adu­nând în total pes­te 100 de persoane.

Subiectul abor­dat în cadrul aces­tei tabe­re a fost ”Secretul mul­țu­mi­rii”. Vineri sea­ra, dupa des­chi­de­rea zilei de Sabat, pro­gra­mul a înce­put la ora 19,30 sus­ți­nut de fra­te­le Cristi Radu. Toată pre­zen­ta­rea s‑a axat pe mul­tu­mi­rea față de Dumnezeu, față de semeni, față de tine însuți, dar tot­o­da­tă s‑a pus în dis­cu­ție evi­ta­rea pla­fo­nă­rii; așa­dar tre­bu­ie să creș­tem în har, să nu fim mul­tu­miți cu sta­rea nos­tră păcă­toa­să, dar în ace­lași timp tre­bu­ie să fim mul­țu­miți de lucru­ri­le pe care le pri­mim în dar de la Dumnezeu. Acest stu­diu a fost inte­rac­tiv, fie­ca­re având posi­bi­li­ta­tea de a‑și expri­ma o opi­nie refe­ri­toa­re la subiect.

Sâmbătă a avut loc Școala de Sabat, lec­ția de învă­țat des­fă­șu­rân­du-se pe gru­pe. Serviciul divin a con­ti­nu­at ide­ea de vineri sea­ra des­pre mul­tu­mi­re dân­du-ne o nouă posi­bi­li­ta­te de a apro­fun­da acest subiect; secre­tul mul­țu­mi­rii: anco­rat în Hristos.

Au fost și cân­tări de cor din par­tea tine­ri­lor din Cluj.

Timpul până la relu­a­rea pro­gra­mu­lui la ora 16,30 a fost folo­sit pen­tru a servi masa, pen­tru plim­bări în natu­ră, con­tem­pla­rea măre­ți­ei lui Dumnezeu…

Sâmbătă după ami­a­za s‑a stu­di­at din car­tea “Marea Lupta” des­pre refor­ma­to­rul elve­țian, un stu­diu bazat pe între­bări și răs­pun­suri. De ase­me­nea au fost poe­zii, cân­tări de grup și mul­te surprize.

Dupa înche­ie­rea Sabatului s‑a con­ti­nu­at cu un pro­gram mai lejer; s‑a citit o poves­ti­re pe roluri cu o învă­ța­tu­ră foar­te pro­fun­dă: renun­țând pen­tru a da alto­ra, pen­tru a‑i face feri­ciți pe alții. Acestă isto­ri­si­re ne‑a umplut de entu­zi­asm ceea ce ne‑a deter­mi­nat să înfi­in­țam o “soci­e­ta­te de bin­e­fa­ce­re” în care s‑au înscris tineri dori­tori să facă une­le sacrificii.

De ase­me­nea ne-am bucu­rat împre­u­nă cân­tând imnuri și cre­ând o pla­cu­tă pârtășie.

Duminică, după pre­zen­ta­rea a unor aspec­te lega­te de impor­tan­ța tim­pu­lui pe care îl avem, folo­si­rea lui în modul cel mai potri­vit, care să dea sla­vă lui Dumnezeu și alte aspec­te cu pri­vi­re la ziua de Sabat, tine­rii s‑au hotă­rât să‑i bucu­re pe cei din jur. Astfel s‑a orga­ni­zat o acti­vi­ta­te la spi­ta­lul de Oncologie din Cluj. Aici am cân­tat oame­ni­lor sufe­rinzi, le-am împăr­țit pli­an­te, cărți și flori. Acestă acțiu­ne a fost o rea­lă bine­cu­vân­ta­re; am sim­țit din plin feri­ci­rea și recu­noș­tin­ța celor care păreau fără speranță.

Mulțumim lui Dumnezeu că, prin harul Său, am putut avea o par­tă­șie minu­na­tă, care să ne întă­reas­că în calea spre cer.