Categoria: Știri

Adunare de slujbaşi  în Banat, 8 septembrie 2006

Adunare de slujbaşi în Banat, 8 septembrie 2006

Vineri, 8 sep­tem­brie 2006 s‑a des­fă­șu­rat la Lugoj adu­na­rea de slu­j­bași a Conferinței Banat, la care s‑au făcut pla­nuri pen­tru buna des­fă­șu­ra­re a lucră­rii în viitor.

Redistribuirea slujbaşilor în Moldova, 6 septembrie 2006

Redistribuirea slujbaşilor în Moldova, 6 septembrie 2006

Miercuri, 6 sep­tem­brie 2006 s‑a des­fă­șu­rat la Matca adu­na­rea de slu­j­bași a Conferinței Moldova și s‑a făcut redis­tri­bu­i­rea slu­j­ba­și­lor în comunități.

Redistribuirea slujbaşilor în Muntenia, 5 septembrie 2006

Redistribuirea slujbaşilor în Muntenia, 5 septembrie 2006

Marți, 5 sep­tem­brie 2006 s‑a des­fă­șu­rat la Bucov adu­na­rea de slu­j­bași a Conferinței Muntenia, oca­zie cu care s‑a făcut și redis­tri­bu­i­rea slu­j­ba­și­lor în comu­ni­tăți. Tot cu aceas­tă oca­zie s‑a apro­bat trans­fe­rul fra­te­lui Marian Ioniță ca slujbaș…

Redistribuirea slujbaşilor în Ardealul de Nord, 31 august 2006

Redistribuirea slujbaşilor în Ardealul de Nord, 31 august 2006

Joi, 31 august 2006 s‑a des­fă­șu­rat la Cluj-Napoca adu­na­rea de slu­j­bași a Conferinței Ardealului de Nord, cu oca­zia căre­ia s‑a făcut și redis­tri­bu­i­rea slu­j­ba­și­lor în con­fe­rin­ță. Cu aceas­tă oca­zie s‑a luat act de pen­sio­na­rea fratelui…

Redistribuirea slujbaşilor în Ardealul de Sud, 30 august 2006

Redistribuirea slujbaşilor în Ardealul de Sud, 30 august 2006

Miercuri, 30 august 2006 s‑a des­fă­șu­rat la Făgăraș adu­na­rea de slu­j­bași a Ardealului de Sud, cu oca­zia căre­ia s‑a făcut și redis­tri­bu­i­rea slu­j­ba­și­lor în con­fe­rin­ță. Cu aceas­ta oca­zie s‑a hotă­rât pro­mo­va­rea fra­ți­lor Florin Dărămuș și…

Seminar pentru tineri la Bucov, 29 august — 2 septembrie 2006

Seminar pentru tineri la Bucov, 29 august — 2 septembrie 2006

În peri­oa­da 29 august – 2 sep­tem­brie 2006 s‑a des­fă­șu­rat în bise­ri­ca din Bucov un semi­nar pen­tru tineri orga­ni­zat de comu­ni­ta­tea loca­lă, ale cărui teme au fost sus­ți­nu­te în prin­ci­pal de fra­ții Marin Barbu și…

Tabără de tineret în Republica Moldova, 21–27 august 2006

Tabără de tineret în Republica Moldova, 21–27 august 2006

În săp­tămâ­na 21–27 august 2006 s‑a des­fă­șu­rat într‑o rezer­va­ție natu­ra­lă din apro­pi­e­re de Rădeni, Republica Moldova, o adu­na­re de tine­ret a aces­tei uniuni, la care au par­ti­ci­pat și câți­va frați și surori din România, prin­tre care…