Categoria: Știri

Adunare de tineret la Făgăraş, 31 decembrie 2006 — 2 ianuarie 2007

Adunare de tineret la Făgăraş, 31 decembrie 2006 — 2 ianuarie 2007

În peri­oa­da 31 decem­brie 2006 – 2 ianu­a­rie 2007 s‑a des­fă­șu­rat la Făgăraș adu­na­rea de tine­ret a câm­pu­lui Ardealul de Sud și Moldova, însă prin­tre par­ti­ci­panți s‑au numă­rat și mulți tineri din cele­lal­te con­fe­rin­țe. Programul a cuprins…

Tabără de copii la Făgăraş, 24–28 decembrie 2006

Tabără de copii la Făgăraş, 24–28 decembrie 2006

În peri­oa­da 24–28 decem­brie 2007 s‑a ținut la sedi­ul Uniunii din Făgăraș o tabă­ră de copii, majo­ri­ta­tea cu vâr­ste cuprin­se între 10–14 ani, în cadrul care­ia s‑au pre­zen­tat teme bibli­ce, cur­suri de sănă­ta­te, comu­ni­ca­re și…

Botez la Voila, 26 octombrie 2006

Botez la Voila, 26 octombrie 2006

26 octom­brie 2006 — încă un suflet tânăr a adus bucu­rie în ini­ma părin­ți­lor și a comu­ni­tă­ții Făgăraș prin legămân­tul pe care l‑a înche­iat cu Dumnezeu prin botez. A fost o zi înso­ri­tă, o zi fru­moa­să care va rămânea…

Conferinţă spirituală Ardealul de Sud, 22 octombrie 2006

Conferinţă spirituală Ardealul de Sud, 22 octombrie 2006

Conferința Ardealul de Sud a orga­ni­zat în data de 22 octom­brie 2006 o con­fe­rin­ță spi­ri­tu­a­lă având ca tema­ti­că „Să luăm sea­ma la umble­te­le nos­tre, să le cer­ce­tăm și să ne întoar­cem la Domnul.“ Plângerile lui Ieremia…

Adunare de slujbaşi, 17 octombrie 2006

Adunare de slujbaşi, 17 octombrie 2006

În data de 17 octom­brie, 2006 a avut loc o întru­ni­re a slu­j­ba­și­lor uniu­nii româ­ne împre­u­nă cu con­du­că­to­rii de depar­ta­men­te din con­fe­rin­țe. Întrunirea a avut ca scop ana­li­za acti­vi­tă­ții la nivel de depar­ta­men­te (Școala de Sabat, Misionar, Medical,…

Tabără de tineret la Moeciu, 13–15 octombrie 2006

Tabără de tineret la Moeciu, 13–15 octombrie 2006

Conferința Ardealul de Sud a orga­ni­zat între 13 și 15 octom­brie 2006 o tabă­ră pen­tru tine­ret în loca­li­ta­tea bra­șo­vea­nă Moeciu de Sus. Tema tabe­rei a fost “O via­ță de biru­in­ță” și a atras par­ti­ci­pa­rea a pes­te 100 de tineri…

Adunare de slujbaşi  în Banat, 8 septembrie 2006

Adunare de slujbaşi în Banat, 8 septembrie 2006

Vineri, 8 sep­tem­brie 2006 s‑a des­fă­șu­rat la Lugoj adu­na­rea de slu­j­bași a Conferinței Banat, la care s‑au făcut pla­nuri pen­tru buna des­fă­șu­ra­re a lucră­rii în viitor.