Conferinţă de tineret la Făgăraş, 17–19 aprilie 2009

Dragi tineri,

Avem bucu­ria să vă invi­tăm să luați par­te la con­fe­rin­ța ce va avea loc în peri­oa­da 17–19 apri­lie 2009 la Făgăraș.
Vor sus­ți­ne pro­gra­me fra­ții David Zic, secre­ta­rul depar­ta­men­tu­lui de admi­nis­tra­re al CG și Mario Alvarado, secre­ta­rul depar­ta­men­tu­lui de edu­ca­ție și fami­lie al CG.
Ne dorim ca pro­gra­mul să fie unul divers, de ace­ea impli­ca­rea voas­tră va fi binevenită!

Detalii refe­ri­toa­re la teme­le abor­da­te și pro­gra­mul de desfășurare:

Genericul: „Soli Deo Gloria“

Tema 1: Vineri sea­ra, „Ateul“ — David Zic

Tema 2: Sâmbătă dimi­nea­ța, „Triumful soli­ei“ — Mario Alvarado

Tema 3: Sâmbătă după ami­a­ză, „Biruitorul“ — David Zic

Tema 4: Duminică dimi­nea­ța, „Soli Deo Gloria“ — David Zic

În con­ti­nu­a­re, dumi­ni­că și luni, semi­nar de edu­ca­ție cu fr. Mario Alvarado

Duminică se va orga­ni­za o excur­sie în mun­ții Făgăraș pe valea Sâmbetei și pen­tru aceas­ta este nece­sar să aveți echi­pa­ment adec­vat (îmbră­că­min­te groa­să, ghe­te, mănuși, pele­ri­nă pen­tru ploa­ie, oche­lari de soa­re etc.), având în vede­re că aco­lo sunt con­di­ții de iar­nă. Cei inte­re­sați de schiat ori de snow­bo­ar­ding își pot lua echi­pa­men­tul cu ei.
Luni dorim să des­fă­șu­răm câte­va acțiuni misio­na­re în zonă (vizi­tă la orfe­li­nat cu împăr­ți­re de cado­uri, ofe­ri­re de lite­ra­tu­ră gra­tu­it, pro­gram muzi­cal în parc etc.).
Marți și even­tu­al mier­curi ne pro­pu­nem să avem o acti­vi­ta­te la pro­pri­e­ta­tea bise­ri­cii de la Porumbacu de Sus. Pentru aceas­ta ni se vor asi­gu­ra caza­rea și masa înce­pând de luni sea­ra (nu uitați să luați hai­ne de lucru).
Ne bucu­ram mult să fiți ală­tu­ri de noi în toa­tă aceas­tă peri­oa­dă. Suntem siguri că nu veți regreta.

Cazarea: se va face la inter­na­tul lice­u­lui teo­re­tic Aurel Vijoli unde avem la dis­po­zi­ție un număr de aprox.. 150 de locuri, la pre­țul de 20 RON/pat/noapte.Camerele sunt cu câte 8 paturi dar exis­ta posi­bi­li­ta­tea să nu fie ocu­pa­te inte­gral în cazul în care nu vor fi soli­ci­ta­te toa­te locu­ri­le. Grupurile sani­ta­re sunt pe hol (dușuri, toa­le­te, chiu­ve­te), sufi­cien­te pen­tru acest număr de per­soa­ne. Condițiile sunt accep­ta­bi­le, este cură­țe­nie, căl­du­ră, apă cal­dă per­ma­nen­tă, par­ca­re supravegheată.
Distanța până la locul de des­fă­șu­ra­re a pro­gra­me­lor (sedi­ul uniu­nii) este de aprox. 2 km.
Repartizarea locu­ri­lor se va face vineri 17 apri­lie între ore­le 12.00 și 19.
Programul va înce­pe la ora 20.00.

Mâncarea: se va lua de acasă.

Pentru rezer­va­rea locu­ri­lor de caza­re vă rugăm să ne sunați la nr. de tele­fon 0727300719 (Bogdan Pomană) îna­in­te de data de 16 aprilie.

Sunteți aștep­tați!