Pagina web AZS-MR se relansează!

Dragi vizi­ta­tori ai pagi­nii de web a AZS-MR, avem bucu­ria de a vă anun­ța că pagi­na AZS-MR a fost actu­a­li­za­tă la stan­dar­dul Web 2.0 și tot­o­da­tă a fost refa­cu­tă struc­tu­ra și grafica.

Principalele modi­fi­cări sunt:

- Publicarea ahri­ve­lor pen­tru Lecțiile Biblice și a Revistelor care au fost dis­po­ni­bi­le în for­mat digital.
— Mutarea sec­țiu­nii Audio-Video la o nouă pagi­nă: www.tv.farulsperantei.ro
— Mutarea sec­țiu­nii Publicații la o nouă pagi­nă: www.farulsperantei.ro (va fi dis­po­ni­bi­lă în curând)
— Transformarea con­tu­ri­lor celor înre­gis­trați în lis­tă de e‑mail pen­tru a putea pri­mi anun­țuri prin e‑mail.
— Introducerea flu­xu­lui de știri RSS.

Vă aștep­tăm cât mai des pe pagi­na noas­tră și tot oda­tă aștep­tăm și suges­ti­i­le dum­ne­a­voas­tră, pe care ni le puteți trans­mi­te cu aju­to­rul pagi­nii de contact.