Tabără de tineret la Șiştarovăţ (Arad), 3–5 aprilie 2009

www.TINERIBANAT.ro

„Du-te aca­să la ai tăi și poves­teș­te-le tot ce ți‑a facut Domnul și cum a avut milă de tine“

Marcu 5:19

„MÂNTUIT PENTRU A SLUJI“

…aceas­ta este tema întru­ni­rii tine­ri­lor din con­fe­rin­ța Banat, oca­zie la care ne-am bucu­ra să par­ti­cipi și TU!

Data: 3–5 apri­lie 2009

Locul: Centrul de con­fe­rin­țe și tabe­re creși­ne „Al șap­te­lea izvor“, Șiștarovăț, jud. Arad.

Tabara este așe­za­tă într‑o zonă pito­reas­ca, încon­ju­ra­tă de dealuri.

Din pro­gram:

-Studiu inspi­rat din tema taberei
‑Discuții libe­re pe baza cap.6 (”Marea deci­zie”) și 7 (“Dragoste ade­va­ra­tă sau înfla­că­ra­re oar­bă”) din Căminul Advent și HLL cap. 39 (“Dați-le voi sa mănânce”)
‑Surprize și acti­vi­tăți interactive
‑Jocuri și plim­bări în natură
‑Lucrare misio­na­ră în satul Șistarovăț: măsu­ra­rea ten­siu­nii arte­ri­a­le, dis­tri­bu­i­re lite­ra­tu­ră reli­gi­oa­să, pro­gram de cân­tări, etc.

Cazare:

Camere de câte 2, 3 sau 4 paturi.
Pret: 30 ron/noapte/persoană.

Vom bene­fi­cia de:
‑Sală de con­fe­rin­țe spa­ti­oa­să (cu șemineu)
‑Locuri de recreație
‑Sală de mese + bucătărie

Cum ajungi acolo:

Pe șosea­ua Arad – Deva, din loca­li­ta­tea Lipova (Radna) la dreap­ta (din­spre Arad), la stân­ga (din­spre Deva), spre Baile Lipova.
Localitatea Șiștarovăț se afla la aprox. 7–8 km de Lipova (Radna)

Informații si rezervări:

0727 300739 – Doru Sârbu (Vodafone Grup)
0749 961695 – Maria Mariș
0766 873030 – Petrică Șiclovan
0727 934524 – Daniela Buzdugan

Pentru o bună orga­ni­za­re, avem ruga­min­tea să te înscrii până în data de 31 mar­tie. Nu garan­tăm locuri pen­tru cei care vin neînscriși.
Vineri sea­ra, pri­mi­rea oas­pe­ți­lor se va face pâna la ora 19, iar pro­gra­mul va înce­pe la ora 19.45.

INSCRIERILE SE POT FACE ȘI PE INTERNET, ACCESÂND WWW.TINERIBANAT.RO ȘI COMPLETÂND FORMULARUL

Să ne rugăm pen­tru pre­zen­ța Cerului la aceas­tă întâlnire!

Te aștep­tam!