Categoria: Știri

Adunare de slujbaşi, 17 octombrie 2006

Adunare de slujbaşi, 17 octombrie 2006

În data de 17 octom­brie, 2006 a avut loc o întru­ni­re a slu­j­ba­și­lor uniu­nii româ­ne împre­u­nă cu con­du­că­to­rii de depar­ta­men­te din con­fe­rin­țe. Întrunirea a avut ca scop ana­li­za acti­vi­tă­ții la nivel de depar­ta­men­te (Școala de Sabat, Misionar, Medical,…

Tabără de tineret la Moeciu, 13–15 octombrie 2006

Tabără de tineret la Moeciu, 13–15 octombrie 2006

Conferința Ardealul de Sud a orga­ni­zat între 13 și 15 octom­brie 2006 o tabă­ră pen­tru tine­ret în loca­li­ta­tea bra­șo­vea­nă Moeciu de Sus. Tema tabe­rei a fost “O via­ță de biru­in­ță” și a atras par­ti­ci­pa­rea a pes­te 100 de tineri…

Adunare de slujbaşi  în Banat, 8 septembrie 2006

Adunare de slujbaşi în Banat, 8 septembrie 2006

Vineri, 8 sep­tem­brie 2006 s‑a des­fă­șu­rat la Lugoj adu­na­rea de slu­j­bași a Conferinței Banat, la care s‑au făcut pla­nuri pen­tru buna des­fă­șu­ra­re a lucră­rii în viitor.

Redistribuirea slujbaşilor în Moldova, 6 septembrie 2006

Redistribuirea slujbaşilor în Moldova, 6 septembrie 2006

Miercuri, 6 sep­tem­brie 2006 s‑a des­fă­șu­rat la Matca adu­na­rea de slu­j­bași a Conferinței Moldova și s‑a făcut redis­tri­bu­i­rea slu­j­ba­și­lor în comunități.

Redistribuirea slujbaşilor în Muntenia, 5 septembrie 2006

Redistribuirea slujbaşilor în Muntenia, 5 septembrie 2006

Marți, 5 sep­tem­brie 2006 s‑a des­fă­șu­rat la Bucov adu­na­rea de slu­j­bași a Conferinței Muntenia, oca­zie cu care s‑a făcut și redis­tri­bu­i­rea slu­j­ba­și­lor în comu­ni­tăți. Tot cu aceas­tă oca­zie s‑a apro­bat trans­fe­rul fra­te­lui Marian Ioniță ca slujbaș…

Redistribuirea slujbaşilor în Ardealul de Nord, 31 august 2006

Redistribuirea slujbaşilor în Ardealul de Nord, 31 august 2006

Joi, 31 august 2006 s‑a des­fă­șu­rat la Cluj-Napoca adu­na­rea de slu­j­bași a Conferinței Ardealului de Nord, cu oca­zia căre­ia s‑a făcut și redis­tri­bu­i­rea slu­j­ba­și­lor în con­fe­rin­ță. Cu aceas­tă oca­zie s‑a luat act de pen­sio­na­rea fratelui…

Redistribuirea slujbaşilor în Ardealul de Sud, 30 august 2006

Redistribuirea slujbaşilor în Ardealul de Sud, 30 august 2006

Miercuri, 30 august 2006 s‑a des­fă­șu­rat la Făgăraș adu­na­rea de slu­j­bași a Ardealului de Sud, cu oca­zia căre­ia s‑a făcut și redis­tri­bu­i­rea slu­j­ba­și­lor în con­fe­rin­ță. Cu aceas­ta oca­zie s‑a hotă­rât pro­mo­va­rea fra­ți­lor Florin Dărămuș și…