Tabăra pentru tineri în stațiunea Băile Herculane, 25–27 februarie 2011

Departamentul de tine­ret al Conferinței Banat și Oltenia orga­ni­zea­ză în peri­oa­da 25–27 febru­a­rie 2011 tabă­ra pen­tru tineri în sta­țiu­nea Băile Herculane sub genericul:

ÎN TRIBUNA SAU ÎN ARENA?

Dorim să vă invi­tăm cu căl­du­ră pe toți tine­rii și nu numai, să par­ti­ci­pați la tabă­ra ce va avea loc în peri­oa­da 25–27 febru­a­rie 2011 în fru­moa­sa sta­țiu­ne monta­nă Băile Herculane. Vom avea momen­te de păr­tă­șie, rugă­ciu­ne, stu­diu, acti­vi­tăți edu­ca­ti­vo-recre­a­ti­ve, pro­gram de lau­dă: cân­tări, poe­zii, expe­rien­țe, plim­ba­re în natu­ră, posi­bi­li­ta­te de excur­sie cu vapo­rul pe Dunăre, etc.

Vom stu­dia cărțile:
EDUCAȚIA, capi­to­le­le: Dumnezeu în natu­ră și Lecții de viață
CĂMINUL ADVENT, capi­to­le­le: 21–22

Cazarea se va face la Hotelul Roman la pre­țul de 32 RON / noapte.
Condiții de caza­re: Hotel Roman ne ofe­ră: came­re cu 2 paturi, căl­du­ră și apă cal­dă în baie pro­prie, fri­gi­der, par­ca­re, sala de con­fe­rin­țe, copii mici înso­țiți de părinți au gra­tu­i­ta­te, situ­a­rea foar­te bună per­mi­te admi­ra­rea natu­rii: apa, pădu­rea, muntele…
Mâncarea se va adu­ce de acasă.

Termenul limi­ta de înscri­e­re 23 febru­a­rie 2010.
Soarele apu­ne la ora 17:58 iar ora limi­tă pen­tru recep­ție este 17:00.

Informații și înscrieri:
Țona Cristian, tel :0768258486, Banat
Email:

Paulescu Cristian, tel 0767276582, Oltenia
Email: ingineru_gyco@.yahoo.com

VĂ AȘTEPTĂM CU DRAG