Vis de libertate

Sub gene­ri­cul “Vis de Libertate”, comu­ni­ta­tea Bucov cu spri­ji­nul Conferinței Muntenia și al Uniunii Române al AZS-MR orga­ni­zea­ză în bise­ri­ca loca­lă, în peri­oa­da 08–10 apri­lie 2011, întru­ni­rea celor 80 de frați încă în via­ță care au sufe­rit ani grei de tem­ni­ță pen­tru ade­vă­rul lui Dumnezeu!
Cu aceas­tă oca­zie vom avea pri­vi­le­gi­ul să ascul­tăm măr­tu­ri­si­rea expe­rien­țe­lor petre­cu­te cu Dumnezeu în ace­le vremi de aspră încer­ca­re. Dacă vrei să-ți întă­rești cre­din­ța ascul­tând aces­te măr­tu­rii, ești așteptat!

Evenimentul va fi trans­mis și în direct prin inter­net la adre­sa tv.farulsperantei.ro după urmă­to­rul program:
— Vineri 08 apri­lie, de la 19:00 la 22:00,
— Sâmbătă 09 apri­lie de la 11:00 la 13:00 și de la 16:30 la 21:00.
Pe peri­oa­da trans­mi­si­ei, se va asi­gu­ra tra­du­ce­re simul­ta­nă în lim­ba engleză.
Selecțiuni din aces­te pro­gra­me vor putea fi dobân­di­te ulte­ri­or în for­mat DVD, gra­tu­it, în lim­bi­le româ­nă, engle­ză, ger­ma­nă, por­tu­ghe­ză, spa­ni­o­lă și italiană.

“Cine ne va des­păr­ți pe noi de dra­gos­tea lui Hristos? Necazul, sau strâm­to­ra­rea, sau pri­go­ni­rea, sau foa­me­tea, sau lip­sa de îmbră­că­min­te, sau pri­mej­dia, sau sabia?” Romani 8:35

Pentru rela­ții supli­men­ta­re nu ezi­ta să suni la tel 0722 225 872 (Radu Ioniță) sau 0727 300 794 (Emanuel Dinu).