Cursa finală

“Dacă aler­gând cu cei ce alear­gă pe picioa­re, ei te obo­sesc, cum vei putea să te iei la încer­ca­re cu niș­te cai? Și dacă nu te crezi la adă­post de cât într‑o țară liniș­ti­tă, ce vei face pe malu­ri­le îngâm­fa­te ale Iordanului?” Ieremia 12:5

Dragi tineri, avem feri­ci­ta oca­zie de a fi din nou împre­u­nă, cei din Ardealul de Nord și Banat și nu numai, în peri­oa­da 3–5 iunie 2011, în mij­lo­cul natu­rii, depar­te de stre­sul coti­dian și pro­ble­me­le noas­tre zilnice.
Locul ales este Pensiunea Perla Albastră care se află în loca­li­ta­tea Șuncuiuș, jud. Bihor, România, la 60 km de Oradea, la 90 km de Cluj-Napoca și la 5 km de la DN1 (E60) lân­gă poa­le­le mun­ți­lor Apuseni, în mij­lo­cul unei boga­te zone de spe­o­lo­gie și agrement.
Prețul de caza­re este de 25 RON/pat/persoana, iar mân­ca­rea este pe cont propriu.
Pentru cei care încă nu cunosc modul de des­fă­șu­ra­rea a tabe­re­lor de tine­ret, amin­tim că:
— majo­ri­ta­tea pro­gra­me­lor sunt inte­rac­ti­ve, gen „masă rot­un­dă”, pe tema inspi­ra­tă de generic;
— atmosfe­ra de dis­cu­ție se doreș­te a fi una cal­dă, pri­e­te­noa­să și cal­mă care să pro­mo­veze încre­de­re și des­chi­de­re din par­tea participanților;
— expe­rien­țe­le, cân­tă­ri­le, poe­zi­i­le, ese­u­ri­le și „sur­pri­ze­le” ofe­ri­te drept amin­ti­re, sunt une­le din­tre ele­men­te care înfru­mu­se­țea­ză tabe­re­le noastre;
— am par­curs deja pri­me­le 15 capi­to­le din car­tea „Marea lup­tă”, EGW, și pri­me­le 20 capi­to­le din Căminul Advent, așa­dar urmea­ză capi­to­lul 16 res­pec­tiv capi­to­lul 21 din aces­te cărți prețioase.
Recreația are un rol impor­tant în opi­nia noas­tră, prin urma­re vom avea oca­zia să vizi­tăm une­le din­tre obiec­ti­ve­le turis­ti­ce din zonă: Peștera Unguru Mare, Peștera Vadu Crișului, Peștera Moanei, Peștera Bătrânului, Peștera Izvor, Vântului ș.a..

Sugestii, rugă­minți, sfaturi:
1. Roagă-te ca Domnul Isus sa vină la tabă­ră și să rămâ­nă cu noi.
2. Studiază pe tema gene­ri­cu­lui. Ideile tale contează!
3. Studiază capi­to­lul din Marea Luptă. În curând, noi vom fi următorii!
4. Valorifică-ți talen­te­le date de Dumnezeu, pen­tru sla­va Sa!
5. Pregătește pen­tru excur­sie cu bocanci, lan­ter­ne și hai­ne mai călduroase.
6. Fii punc­tu­al! Soarele apu­ne la ora 21:10. Cazează-te cu cel puțin o oră înainte!
7. Înscrie-te din timp!

Înscrierile se fac la urmă­toa­re­le nume­re de telefon:
0766674305 / 0729374090 / 0757792438 — Ovidiu Mureșan
0768258486 — Cristi Tona

Vă aștep­tăm cu mult drag!

Cum se poa­te ajun­ge la Șuncuiuș?

1. Cu trenul:
Plecare din Cluj-Napoca 15:41 — Sosire Șuncuiuș 17:44 (A)
Plecare din Cluj-Napoca 16:40 ‑Sosire Șuncuiuș 19:48 (P)
Plecare din Oradea 14:26 — Sosire Șuncuiuș 15:51, (P)
Plecare din Oradea 15:25 — Sosire Șuncuiuș 16:52, (P)

2. Cu mașina:
Pentru acce­sul auto, tre­bu­ie să urmă­riți dru­mul euro­pean E60, până în drep­tul loca­li­tă­ții Topa de Criș. De aici se folo­seș­te dru­mul Dc173 până în loca­li­ta­tea Vadu Crișului (aprox. 1 Km) iar de aici pe dru­mul jude­țean DJ108I până în loca­li­ta­tea Șuncuiuș (aprox. 6 km).